Jump to content
Islamic Forum

JaNaTs PuRe HEaRT

Member
 • Content count

  101
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About JaNaTs PuRe HEaRT

 • Rank
  Full Member

Previous Fields

 • Marital Status
  Single
 • Religion
  Islam

Contact Methods

 • AIM
  i985 then came b
 • MSN
 • Website URL
  http://
 • ICQ
  0
 • Yahoo
  i985 then came b
 1. Surah Ibrahim(as) It Says......

  ASALAMWALIKUM! just a question inshallah In Surah IBRAHIM it says that the earth will be a different earth and the heavens and men what does Allah(SWT) mean? and by saying that will JAnnah be in earth but in a different earth? but wunt EARTH be destoryd?afta the anGel blows the horn? JAzzak allahu khr. in adavnce MASALAMA
 2. Where Is Gog And Magogs Wall?

  :D a wall?or was it there are somewhere digging their way out?and when they fall asleep Allah(SWT) covers it again until one day they say inshallah
 3. Meaning Of 'masallah'

  ASALAMWALIKUM here this will help you inshallah "you can't post links until you reach 50 posts_www.geocities(contact admin if its a beneficial link)/mutmainaa/expressions.html"]you can't post links until you reach 50 posts_www.geocities(contact admin if its a beneficial link)/mutmainaa/expressions.html[/url] Hasbunallah wa nimalwakil masalama
 4. End Of Times

  :D KALIFAH?dont miman mahidi pose to bring KALIFaH to the world? yea weird feelin...feels like da hour is coming shortly...=0( masalama
 5. Death Of A Good Person! Part Two...

  :D ALHUMDUiLLAH ahKI NICE KEEP IT COMING jazzak allahu khr.
 6. Jannah Audio

  its called a poem of JAnnah by shiekh al Islam ibn kaayyam jawziyya
 7. Jannah Audio

  :D ye there is a POEM about JANNAH i forgot the brothers name
 8. Poem Of Jannah?

  :D its called a poem of JAnnah by shiekh al Islam ibn kaayyam jawziyya did neone hear it or have it?? JAZZAK ALLAHU KHR. inadvance masalama
 9. Jannah Audio

  :D i was wondering does anyone know where i can find RECITIONS for Jannah cause i heard one yesterday but cant remember who it was by...=0( does anyone know any good sites or some can give me any link JAzzak Allahu kHr. in advance MASALAMA
 10. Good Companionship

  Abu Bakkar As-Siddiq ÇóáúÃÂóãúÃÂõ áöáøóåö ÇáøóÃÂöí Ãâ€ÃƒÂ³Ãƒâ€˜ÃƒÂ³ÃƒÅ¡ÃƒÂ³ áöáäøóÇÓö ãóÇ ÃÂöíúåö ÕóáÇóÃÂöíóÊõåõãú ¡ ÃÂóÃóãóÑóåõãú Èößõáøö ãóÇ íóäúÃÂóÚõåõãú ¡ æóäóåóÇåõãú Úóäú ßõáøö ãóÇ íóÖõÑøõåõãú ¡ Åöäøó ÑóÈøóßó ÃÂóßöíúãñ Úóáöíúãñ ¡ ÃóÃâ€ÃƒÂºÃƒÂ¥ÃƒÂ³ÃƒÂõ Ãóäú áÇó Åöáóåó ÅöáÇøó Çááøóåõ æóÃÂúÃÂóåõ áÇó Ãâ€ÃƒÂ³Ãƒâ€˜ÃƒÂ¶ÃƒÂ­ÃƒÂºÃƒÅ¸ÃƒÂ³ áóåú ¡ æóÃóÃâ€ÃƒÂºÃƒÂ¥ÃƒÂ³ÃƒÂõ Ãóäøó ãõÃÂóãøóÃÂðÇ ÚóÈúÃÂõåõ æóÑóÓõæúáõåú ¡ Çóááøóåõãøó Õóáøö æóÓóáøöãú Úóáóì ÓóíøöÃÂöäóÇ ãõÃÂóãøóÃÂò æóÚóáóì Âáöåö æóÃóÕúÃÂóÇÈöåö ÃóÌúãóÚöíúäú . ÃóãøóÇ ÈóÚúÃÂõ ¡ ÃÂóíóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáúãõÓúáöãõæúäó ¡ ÇöÊøóÞõæÇ Çááøóåó ÃÂóÞøó ÊõÞóÇÊöåö æóáÇó ÊóãõæúÊõäøó ÅöáÇøó æóÃóäúÊõãú ãõÓúáöãõæúäó . Maasyiral Muslimin rahimakumullah, Alhamdulillah! On this blessed day, we meet again. We meet in the hope for Allah’s Ni’mat and Blessings. This Masjid is our witness to our syukur to Allah s.w.t. Let us pray that our Iman and Taqwa are increased. Let us give our salam to our Prophet Muhammad s.a.w. who had fought to bring us the Truth of Islam. Let us not forget our salam to the Prophet’s family, his Sahabat and his ummat. Amin Ya Rab’bal A’lamin. My Brothers, We always pray that we would be close to Rasulullah s.a.w. For he is most loved by Allah. So, let us learn the ways of the ones closest to him. Let us examine the lives of the Sahabat. Especially the live of one man. A Sahabah who had been mentioned in the Qur’an. He was the Prophet’s companion during Rasulullah’s years of struggle. He was there in the cave with the Prophet. Until today, we will remember Sayidina Abu Bakar As-Siddiq as an upright and respected amir. Rasulullah’s closest sahabah. Time and time again, we are shown Sayidina Abu Bakar’s loyalty towards the fight for Islam. We are amazed by the extent of his beliefs and honesty. So much so that Rasulullah named him As-Siddiq, the one who speaks the truth. With Rasulullah’s trust, Sayidina Abu Bakar receives praises from Allah s.w.t. as stated in Qur’an in surah Az-Zumar, verse 33: æóÇáøóÃÂöí ÌóÇÃÂó ÈöÇáÕøöÃÂúÞö æóÕóÃÂøóÞó Èöåö ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúãõÊøóÞõæúä Which means: And he (Muhammad) who has brought the Truth (this Quran) and those who believe, those are al-muttaqun (the pious and righteous persons). My beloved brothers in Islam, We are muslims. And as muslims, it is our duty to fulfil our responsibilities according to the syariah. Who would be our role model? Who would remind us to be truthful and amanah? Allah, in His Wisdom, had brought us Prophet Muhammad. A man who had lived under the guidance of the Qur’an. A perfect examplar. Rasulullah’s life was known to us through the eyes of his Sahabah. His guidance had shaped the Sahabahs’ characters. Through the teachings of Islam, Sayidina Abu Bakar As-Siddiq became a man of loyalty and integrity. He was brave and always fought against the murtads and Muslims who did not follow the syariah. This could be seen when Sayidina Abu Bakar became the first khalifah. He had fought against the bands of Arab men who did not pay their zakat. After Prophet Muhammad’s death, the Arabs decided that they had paid enough zakat. So, they stopped paying their annual zakat. It was such a serious offense that Sayidina Abu Bakar waged a war against them. Until today, there are muslims who forget their moral responsibility of paying the zakat. Do we realise that zakat forms one of the five pillars of Islam? Are we so confident of our lives that we would challenge Allah’s Laws? Forget about zakat, and your pillars of Iman will collapse. On the Day of Judgment, we would be burnt with the precious wealth that we wanted to save. Allah warns in Surah At-Taubah, verse 35: íóæúãó íõÃÂúãóì ÚóáóíúåóÇ ÃÂöí äóÇÑö Ìóåóäøóãó ÃÂóÊõßúæóì ÈöåóÇ ÌöÈóÇåõåõãú æóÌõäõæÈõåõãú æóÙõåõæÑõåõãú åóÃÂóÇ ãóÇ ßóäóÒúÊõãú áÃóäÃÂõÓößõãú ÃÂóÃÂõæÞõæÇ ãóÇ ßõäÊõãú ÊóßúäöÒõæäó . Which means: On that Day, when that (money, gold and silver which are the unpaid Zakat) will be heated in the Fire of Hell. And with it will be branded their foreheads, their flanks, and their backs (and it is said unto them): “This is the treasure which you hoarded for yourselves. Now taste of what you used to save.†Maasyiral Muslimin rahimakumullah, Sayidina Abu Bakar had a quality which is missing in many of us. And what is it? A humble nature. This was a man who was a khalifah, a leader of the ummat. When he was chosen to be the khalifah, his first answer was that he was not the best of men in the muslim ummat. The Prophet’s best Companion. The first man to accept Islam. The man who was promised Paradise felt that HE was not the best of men. This was Sayidina Abu Bakar. A man of tawadhuk. A quality that all of us should follow. Today, the spirit of tawadhuk is lost. Today, people are fighting to be leaders. Each claiming that they are the best. Do they realise the heavy responsibilities of being a leader? That all of their actions would be questioned by Allah? Do they know of Rasulullah’s hadith that the most bankrupt of men on the Day of Judgment are leaders? The most bankrupt! Why? Because all followers can claim their leaders’ good deeds if they were unfair. My brothers in Islam, Sayidina Abu Bakar’s goodness cannot be denied. Before becoming a khalifah, Sayidina Abu Bakar always helped an old woman who was his neighbour. It was his daily duty to feed her camels and milk them. After he became a khalifah, she became worried that no one else would help her. She thought that he would not have the time as he was now an amir, a leader of an Islamic country. Which leader would feed and milk camels? Her worries were known by Sayidina Abu Bakar. On becoming a khalifah, he went to see her and said, “ O neighbour! Do not worry. Even if I am a khalifah, insya Allah I will help you. My position as a leader does not stop me from helping you.†This is the spirit of a true leader. We learn of the goodness of Sayidina Abu Bakar As-Siddiq. A leader who never forgets his responsibilities and spirit of tawadhuk. Let this be a lesson to us. ÈóÇÑóßó Çááå áöí æóáóßõãú ÃÂöí ÇáúÞõÑúÂäö ÇáúÚóÙöíãö ¡ æóäóÃÂóÚóäöí æóÅöíøóÇßõãú ÈöãóÇ ÃÂöíåö ãöäó ÇáÂíóÇÊö æóÇáøöÃÂßúÑö ÇáúÃÂóßöíãö ¡ æóÊóÞóÈøóáó ãöäøöí æóãöäúßõãú ÊöáÇæóÊóåõ Åöäøóåõ åõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáúÚóáöíãõ ¡ ÃóÞõæáõ Þóæúáöí Ã¥ÃÂóÇ æóÃóÓúÊóÛúÃÂöÑõ Çááå ÇáúÚóÙöíãó áöí æóáóßõãú¡ æóáöÓóÇÆöÑö ÇáúãõÓúáöãöíäó æóÇáúãõÓúáöãóÇʶ ¡ æóÇáúãõÄúãöäöíä ³ æóÇáúãõÄúãöäóÇʶ ¡ ÃÂóÇÓúÊóÛúÃÂöÑõæå µ ÃÂóíóÇ ÃÂóæúÒó ÇáúãõÓúÊóÛúÃÂöÑö ­Ã¤Ã³ æóíóÇ äóÌóÇÉó ÇáÊøóÇÆöÈöíäó. Khutbah Kedua ÇóáúÃÂóãúÃÂõ áöáøóåö ÃÂóãúÃÂðÇ ßóËöíúÑðÇ ßóãóÇ ÃóãóÑó ¡ æóÃóÃâ€ÃƒÂºÃƒÂ¥ÃƒÂ³ÃƒÂõ Ãóäú áÇó Åöáóåó ÅöáÇøó Çááøóåõ æóÃÂúÃÂóåõ áÇó Ãâ€ÃƒÂ³Ãƒâ€˜ÃƒÂ¶ÃƒÂ­ÃƒÂºÃƒÅ¸ÃƒÂ³ áóåõ ¡ ÅöÞúÑóÇÑðÇ ÈöÑõÈõæúÈöíøóÊö ¥Ã¶ æóÅöÑúÛóÇãðÇ áöãóäú ÌóÃÂóÃÂó Èöåö æóßóÃÂóÑó¡ æóÃóÃâ€ÃƒÂºÃƒÂ¥ÃƒÂ³ÃƒÂõ Ãóäøó ÓóíøöÃÂóäóÇ ãõÃÂóãøóÃÂðÇ ÚóÈúÃÂõåõ æóÑóÓõæúáõåõ¡ ÓóíøöÃÂõ ÇáúÎóáÇóÆöÞö æóÇáúÈóÃâ€ÃƒÂ³Ãƒâ€˜ÃƒÂ¶. Çóááøóåõãøó Õóáøö æóÓóáøöãú Úóáóì ÓóíøöÃÂöäóÇ ãõÃÂóãøóÃÂò æóÚóáóì Âáöåö æóÃóÕúÃÂóÇÈöåö ãóÕóÇÈöíúÃÂö ÇáúÛõÑóÑö. ÃóãøóÇ ÈóÚúÃÂõ ¡ ÃÂóíóÇ ÚöÈóÇÃÂó Çááøóåö ¡ ÇöÊøóÞõæÇ Çááøóåó ÊóÚóÇáóì ÃÂöíúãóÇ ÃóãóÑó ¡ æóÇäúÊóåõæÇ ÚóãøóÇ äóåóÇßõãú Úóäúåõ æóÒóÌóÑó. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekelian, Saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan sekelian agar bertaqwa kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya. Semoga kita termasuk dalam golongan mereka yang dirahmati Allah. Sidang Jumaat yang berbahagia, Di dalam khutbah yang pertama tadi, saya telah membwa secebis kisah Saiyida Abu Bakar As-Siddiq, seorang tokoh Islam yang tidak asing lagi. Beliau bukan sahaja lelaki pertama yang memeluk agama Islam, beliau juga adalah seorang sahabat Rasulullah yang paling rapat. Beliau dipilih oleh Rasulullah untuk berhijrah bersama ke Madinah. Beliau dilantik menjadi imam bagi solat fardhu ketika Rasulullah sedang sakit. Beliau telah dijanjikan Syurga ketika beliau masih hidup lagi. Maka kita tanya, apakah kualiti yang ada pada diri Sayidina Abu Bakar As-Siddiq ini sehingga beliau mendapat penghormatan yang tinggi oleh Rasulullah? Kita tidak payah lihat jauh. Kita lihat sahaja sifat tawadhuk beliau ketika diangkat menjadi khalifah pertama pemerintahan Islam. Walaupun dengan pangkat yang begitu tinggi disisi Rasulullah s.a.w, beliau tetap berkata bahawa beliau bukanlah oranbg yang terbaik di kalangan umat Islam. Lihatlah sifat tawadhuk ini. Satu sifat yang kurang ada dalam jiwa masyarkat Islam zaman sekarang ini. Sifat ini kurang wujud dalam diri kita. Kalau kita seorang suami, kita berasa kita lah sentiasa yang betul sebagai ketua keluarga, dan anak isteri kita mesti dengar segala suruhan kita, tanpa kita mengambil kira pandangan mereka. Dan sekarang ini kita lihat manusia berebut untuk menjadi pemimpin. Mereka merasakan mereka lah yang terbaik untuk memimpin. Ingatlah bahawa setiap sesuatu akan dipersoalkan oleh Allah kelak di akhirat. Dan orang yang paling bankrup dan muflis adalah pemimpin-pemimpin, kerana orang di bawah mereka akan menuntut segala pahala mereka dan mereka pula menanggung dosa-dosa orang dipimpinnya. Maka takutlah akan Allah dan tanamkan sifat tawadhuk dalam diri kita. æóÇÚúáóãõæÇ Ãóäøó Çááøóåó ÃóãóÑóßõãú ÈöÃóãúÑò ÈóÃÂóÃó ÃÂöíúåö ÈöäóÃÂúÓöåö ¡ æóËóäøóì ÈöãóáÇóÆößóÊöåö ÇáúãõÓóÈøöÃÂóÉö ÈöÞõÃÂúÓöåö ¡ ÃÂóÞóÇáó ÊóÚóÇáóì æóáóãú íóÒóáú ÞóÇÆöáÇð ÚóáöíúãðÇ ¡ ÊóäúÈöíúåðÇ áóäóÇ æóÊóÚúáöíúãðÇ ¡ æóÊóÃâ€ÃƒÂºÃƒâ€˜ÃƒÂ¶ÃƒÂ­ÃƒÂºÃƒÂðÇ áöäóÈöíøöåö æóÊóÚúáöíúãðÇ : "Åöäøó Çááøóåó æóãóáÂÆößóÊóåõ íõÕóáøõæúäó Úóáóì ÇáäøóÈöíøö¡ íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÃÂöíúäó ÂãóäõæÇ ÕóáøõæÇ Úóáóíúåö æóÓóáøöãõæÇ ÊóÓúáöíúãðÇ" Çóááøóåõãøó Õóáøö æóÓóáøöãú Úóáóì ÓóíøöÃÂöäóÇ ãõÃÂóãøóÃÂò æóÚóáóì Âáö ÓóíøöÃÂöäóÇ ãõÃÂóãøóÃÂò ¡ ßóãóÇ ÕóáøóíúÊó æóÓóáøóãúÊó Úóáóì ÓóíøöÃÂöäóÇ ÅöÈúÑóÇåöíúãó æóÚóáóì Âáö ÓóíøöÃÂöäóÇ ÅöÈúÑóÇåöíúãó ÃÂöì ÇáúÚóÇáóãöíúäó Åöäøóßó ÃÂóãöíúÃÂñ ãóÌöíúÃÂñ . æóÇÑúÖó Çááøóåõãøó Úóäú ÎóáöíúÃÂóÉö äóÈöíøößó Úóáóì ÇáÊøóÃÂúÞöíúÞö ÃóãöíúÑö ÇáúãõÄúãöäöíúäó ÓóíøöÃÂöäóÇ ÃóÈöíú ÈóßúÑò ÇáÕøöÃÂøöíúÞö¡ æóÚóäö ÇáÒøóÇåöÃÂö ÇúáÃóæøóÇÈö ¡ ÇáäøóÇØöÞö ÈöÇáÕøóæóÇÈö ÃóãöíúÑö ÇáúãõÄúãöäöíúäó ÓóíøöÃÂöäóÇ ÚõãóÑó ÇÈúäö ÇáúÎóØøóÇÈö ¡ æóÚóäú ÌóÇãöÚö ÓõæóÑö ÇáúÞõÑúÂäö ¡ ÃóãöíúÑö ÇáúãõÄúãöäöíúäó ÓóíøöÃÂöäóÇ ÚõËúãóÇäó Èúäö ÚóÃÂøóÇäö ¡ æóÚóäú ÃóÓóÃÂö Çááøóåö ÇáúÛóÇáöÈö ÅöãóÇãö Ãóåúáö ÇáúãóÃâ€ÃƒÂ³Ãƒâ€¡Ãƒâ€˜ÃƒÂ¶ÃƒÅ¾ÃƒÂ¶ æóÇáúãóÛóÇÑöÈö ¡ ÃóãöíúÑö ÇáúãõÄúãöäöíúäó ÓóíøöÃÂöäóÇ Úóáöíøö Èúäö ÃóÈöì ØóÇáöÈò¡ æóÚóäú ÈóÞöíøóÉö ÇáÕøóÃÂóÇÈóÉö æóÇáúÞóÑóÇÈóÉö æóÇáÊøóÇÈöÚöíúä ³ ¡ æóÊóÇÈöÚöí ÇáÊøóÇÈöÚöíúäó æóÊóÇÈöÚöíúåöãú ÈöÅöÃÂúÓóÇäò Åöáóì íóæúãö ÇáÃÂøöíúäö ¡ æóÚóäøóÇ ãóÚóåõãú æóÃÂöíúåöãú ÈöÑóÃÂúãóÊößó íóÇ ÃóÑúÃÂóãó ÇáÑøóÇÃÂöãöíúäó. Çóááøóåõãøó ÇÛúÃÂöÑú áöáúãõÓúáöãöíúä ³ æóÇáúãõÓúáöãóÇʶ ¡ æóÇáúãõÄúãöäöíú ¤Ã³ æóÇáúãõÄúãöäóÇʶ ÇáÃóÃÂúíóÇÃÂö ãöäúåõãú æóÇúáÃóãúæóÇÊö ¡ Åöäøóßó ÓóãöíúÚñ ÞóÑöíúÈñ ãõÌöíúÈõ ÇáÃÂøóÚóæóÇÊö ¡ íóÇ ÑóÈøó ÇáúÚóÇáóãöíúäó¡ Çóááøóåõãøó ÃóÚöÒøó ÇúáÅöÓúáÇóãó æóÇáúãõÓúáöãöíú ¤Ã³ ¡ æóÃóÃÂöáøó ÇáÃâ€ÃƒÂ¸ÃƒÂ¶Ãƒâ€˜ÃƒÂºÃƒÅ¸ÃƒÂ³ æóÇáúãõÃâ€ÃƒÂºÃƒâ€˜ÃƒÂ¶ÃƒÅ¸ÃƒÂ¶ÃƒÂ­ÃƒÂº ¤Ã³ ¡ æóÃÂóãøöÑú ÃóÚúÃÂóÇÃÂó ÇáÃÂøöíúäö ¡ ÃÂöì ßõáøö ãóßóÇäò íóÇ ÑóÈøó ÇáúÚóÇáóãöíúäó ¡ Çóááøóåõãøó ÑõÃÂøó ßóíúÃÂóåóãú ÃÂöì äõÃÂõæúÑöåöãú ¡ æóÇÌúÚóáú ãóßúÑóåõãú ãóßúÑðÇ Úóáóíúåöãú ¡ æóÇÌúÚóáú ÚóÇÞöÈóÉó ãóßúÑöåöãú ÎóÓóÇÑóÉð áóåõãú ÃÂöì ÇáÃÂøõäúíóÇ æóÇúáÂÎöÑóÉö . Çóááøóåõãøó ÅöäøóÇ ÞóÃÂú ÑóÃÂóÚúäóÇ ÃóíúÃÂöíóäóÇ ãõÊóÖóÑøöÚöíúäó Åöáóíúßú ¡ ÑóÇÌöíúäó ÑóÃÂúãóÊóßú æóÇÓúÊöÌóÇÈóÊóß ºÂ¡ ÃÂóáÇó ÊóÑõÃÂøóäóÇ ÎóÇÃÂöÈöíúäó ¡ íóÇ ÑóÃÂúãóÇäõ íóÇ ÑóÃÂöíúãõ ¡ íóÇ ÑóÈøó ÇáÖøõÚóÃÂóÇÃÂö æóÇáúãóÓóÇßöíúä ¶ ¡ Çóááøóåõãøó ÃóäúÞöÃÂúäóÇ ãöäú ãóßúÑöåöãú æóßóíúÃÂöåöãú ÃÂóÅöäøóåõãú áÇó íõÚúÌöÒõæúäóßó ¡ íóÇ ÛöíóÇËó ÇáúãõÓúÊóÛöíúËö ­ÃºÃ¤Ã³ ÃóÛöËúäóÇ ¡ íóÇ ÛöíóÇËó ÇáúãõÓúÊóÛöíúËö ­ÃºÃ¤Ã³ ÃóÛöËúäóÇ¡ íóÇ ÛöíóÇËó ÇáúãõÓúÊóÛöíúËö ­ÃºÃ¤Ã³ ÃóÛöËúäóÇ ¡ æóáÇó ÊõÓóáøöØú ÚóáóíúäóÇ ÈöÃÂõäõæúÈöäóÇ ãóäú áÇó íóÎóÇÃÂõßó æóáÇó íóÑúÃÂóãõäóÇ ¡ æóÃÂóæøöáú ÃÂóÇáóäóÇ Åöáóì ÃóÃÂúÓóäö ÇúáÃóÃÂúæóÇáú ¡ æóÃÂóÑøöÌú ãóÇ äóÒóáó ÈöäóÇ ãöäó ÇúáÃóåúæóÇáú ¡ íóÇ ÃÂóÇ ÇáúÌóáÇóáö æóÇúáÅößúÑóÇãö ¡ ÑóÈøóäóÇ ÂÊöäóÇ ÃÂöí ÇáÃÂøõäúíóÇ ÃÂóÓóäóÉð æóÃÂöí ÇúáÂÎöÑóÉö ÃÂóÓóäóÉð æóÞöäóÇ ÚóÃÂóÇÈó ÇáäøóÇÑö . ÚöÈóÇÃÂó Çááøóåö ¡ Åöäøó Çááøóåó íóÃúãõÑõ ÈöÇáúÚóÃÂúáö æóÇúáÅöÃÂúÓóÇäö ¡ æóÅöíúÊóÇÃÂö ÃÂöí ÇáúÞõÑúÈóì æóíóäúåóì Úóäö ÇáúÃÂóÃÂúÃâ€ÃƒÂ³Ãƒâ€¡ÃƒÂö æóÇáúãõäúßóÑö æóÇáúÈóÛúíö ¡ íóÚöÙõßõãú áóÚóáøóßõãú ÊóÃÂóßøóÑõæúäó ¡ ÃÂóÇÃÂúßõÑõæÇ Çááøóåó ÇáúÚóÙöíúãó íóÃÂúßõÑúßõãú ¡ æóÇÃâ€ÃƒÂºÃƒÅ¸ÃƒÂµÃƒâ€˜ÃƒÂµÃƒÂ¦ÃƒÂºÃƒÂ¥ÃƒÂµ Úóáóì äöÚóãöåö íóÒöÃÂúßõãú ¡ æóÇÓúÃóáõæúåõ ãöäú ÃÂóÖúáöåö íõÚúØößõãú ¡ æóáóÃÂößúÑõ Çááøóåö ÃóßúÈóÑõ¡ æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ãóÇ ÊóÕúäóÚõæúäó.
 11. Good Companionship

  :D Abu Bakr's Life Abu Bakr ('The Owner of Camels') was not his real name. He acquired this name later in life because of his great interest inraising camels. His real name was Abdul Ka'aba ('Slave of Ka'aba'), which Muhammad (peace be on him) later changed toAbdullah ('Slave of God'). The Prophet also gave him the title of 'Siddiq' - 'The Testifier to the Truth.' Abu Bakr was a fairly wealthy merchant, and before he embraced Islam, was a respected citizen of Mecca. He was three years younger than Muhammad (peace be on him) and some natural affinity drew them together from earliest child hood. He remained the closest Companion of the Prophet all through the Prophet's life. When Muhammad first invited his closest friends and relatives to Islam, Abu Bakr was among the earliest to accept it. He also persuaded Uthman and Bilal to accept Islam. In the early days of the Prophet's mission, when the handful of Muslims were subjected to relentless persecution and torture, AbuBakr bore his full share of hardship. Finally when God's permission came to emigrate from Mecca, he was the one chosen by the Prophet to accompany him on the dangerous journey to Medina. In the numerous battles which took place during the life of the Prophet, Abu Bakr was always by his side. Once, he brought all his belongings to the Prophet, who was raising money for the defense of Medina. The Prophet asked "Abu Bakr, what did you leave for your family?" The reply came: "God and HisProphet." Even before Islam, Abu Bakr was known to be a man of upright character and amiable and compassionate nature. All through his life he was sensitive to human suffering and kind to the poor and helpless. Even though he was wealthy, he lived very simply and spent his money for charity, for freeing slaves and for the cause of Islam. He often spent part of the night in supplication and prayer. He shared with his family a cheerful and affectionate home life. Abu-Bakr's Caliphate After giving praise and thanks to Allah (The One True God), Abu Bakr (ra) addressed the Muslims gathered at the Prophet’s Masjid:"I have been given the authority over you, and I am not the best of you. If I do well, help me; and if I do wrong, set me right. Sincere regard for truth is loyalty and disregard for truth is treachery. The weak amongst you shall be strong with me until I have secured his rights, if God will; and the strong amongst you shall be weak with me until I have wrested from him the rights of others, if God will. Obey me so long as I obey God and His Messenger (Muhammad, pbuh). But if I disobey God and His Messenger, ye owe me no obedience. Arise for your prayer, God have mercy upon you." Such, then, was the man upon whom the burden of leadership fell at the most sensitive period in the history of the Muslims.As the news of the Prophet's death spread, a number of tribes rebelled and refused to pay Zakat (poor-due), saying that this was due only to the Prophet (peace be on him). At the same time a number of impostors claimed that the prophethood had passed to them after Muhammad and they raised the standard of revolt. To add to all this, two powerful empires, the Eastern Roman and the Persian, also threatened the new-born Islamic state at Medina.Under these circumstances, many Companions of the Prophet, including Umar, advised Abu Bakr to make concessions to the Zakat evaders, at least for a time. The new Caliph disagreed. He insisted that the Divine Law cannot be divided, that there is nodistinction between the obligations of Zakat and Salat (prayer), and that any compromise with the injunctions of God wouldeventually erode the foundations of Islam. Umar and others were quick to realize their error of judgment. The revolting tribes attacked Medina but the Muslims were prepared. Abu Bakr himself led the charge, forcing them to retreat. He then made arelentless war on the false claimants to prophethood, most of whom submitted and again professed lslam. The threat from the Roman Empire had actually arisen earlier, during the Prophet's lifetime. The Prophet had organized an armyunder the command of Usama, the son of a freed slave. The army had not gone far when the Prophet had fallen ill so they stopped. After the death of the Prophet the question was raised whether the army should be sent again or should remain for the defence of Medina. Again Abu Bakr showed a firm determination. He said, "I shall send Usama's army on its way as orderedby the Prophet, even if I am left alone." The final instructions he gave to Usama prescribed a code of conduct in war which remains unsurpassed to this day. Part of his instructions to the Muslim army were: "Do not be deserters, nor be guilty of disobedience. Do not kill an old man, a woman or a child. Do not injure date palms and do not cut down fruit trees. Do not slaughter any sheep or cows or camels except for food. You will encounter persons who spend their lives in monasteries. Leave them alone and do not molest them." Khalid bin Waleed had been chosen by the Prophet (peace be on him) on several occasions to lead Muslim armies. A man of supreme courage and a born leader, his military genius came to full flower during the Caliphate of Abu Bakr. Throughout Abu Bakr's reign Khalid led his troops from one victory to another against the attacking Romans. The Death of Abu Bakar Another contribution of Abu Bakr to the cause of Islam was the collection and compilation of the verses of the Qur'an. Abu Bakr died on 21 Jamadi-al Akhir, 13 A.H. (23 August 634 A.C.), at the age of sixty-three, and was buried by the side of the Holy Prophet (peace be on him). His caliphate had been of a mere twenty-seven months duration. In this brief span,however, Abu Bakr had managed, by the Grace of God, to strengthen and consolidate his community and the state, and to secure the Muslims against the perils which had threatened their existence.
 12. Did The Prophet(saw) Ever Had Cats?

  :D Was it the prophet(SAW) who had cats or kitten or whatever or was it one of the sahabah? masalama
 13. Pope's Last Word: Amen

  :D ahh Hell Fire? Masalama
 14. ASalamwalikum! Can anyone gimme more information towards Abu Bakar one of the best sahabah? and i was told that Allah asked him if Abu Bakar was please with Allah(SWT) because Allah(SWT) was pleased with Abu Bakar! Wow ALHUMDULLAH!!!! Thats HOT ALHUMDULLAH!!!!! that just motives me more ... wanna be like him too.. Having the prophets(SAW) and abu bakar(MAY Allah BE PLEASE WITH HIM) characteristics and personalty ALLAHUAKBAR!!! :D
 15. Death Of A Good Person! Part One...

  :D KEEP IT COMING BRO INSHALLAH ITS NICE
×