Jump to content
Islamic Forum
Sign in to follow this  
MaKSofaHãßÓæ�É

40 Hadith Av Imam An-nawawi

Recommended Posts

ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã

 

ÇáÃãà ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå

æÈÚÃ

ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Úáíßã æÑÃãå Çááå æÈÑßÇÊå ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇã

 

Imam an-Nawawis förord i sammandrag

 

'Ali ibn Abi Talib har, liksom flera andra följeslagare, berättat att profeten Muhammed sade: "Den som lär sig 40 hadither utantill och bevarar dem åt mitt folk, kommer på Domens dag att återuppstå tillsammans med juristerna och de lärde." Detta anses dock vara en svag hadith.

 

Många lärda män har skrivit böcker inom detta område och jag har bett om Guds vägledning i min strävan att sammanställa mina fyrtio hadither. För trots att ovanstående hadith räknas som svag, uppmuntrar den till en god gärning, och många korrekta (starka) hadither talar om vikten att föra profeten Muhammeds ord och gärningar vidare.

 

Till sist vill jag säga att jag förlitar mig på Gud, all pris åt Honom. Det är bara Gud som kan skänka oss verklig framgång och som kan skydda oss mot misstag och fel.

 

Engelska översättarens introduktion (förkortad):

 

Den rätta förståelsen av Islam får man främst genom de två huvudkällorna, Koranen och det som kallas hadith, dvs profeten Muhammeds samlade uttalanden, gärningar och medgivanden. Dessa kallas även för sunna.

 

Eftersom Koranen är Guds ord, måste den följas strikt. På samma sätt ska alla som bekänner sig till Islam, alla muslimer, följa profetens sunna. Koranen säger: "Vadhelst budbäraren ger er, ta emot det, och vadhelst han förbjuder er, avstå (från det)." Sunna, så som den berättas i haditherna är alltså ett komplement till Koranen. Den ger förklaringar till korantexterna och praktiska exempel på dess läror. Utan hadithstudier blir en muslims kunskap om tron ofullständig och en icke-muslim kan inte få en korrekt bild av Islams tro, dess andliga, moraliska, juridiska och kulturella principer.

 

 

Forts...

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

Några ord om den svenska översättningen:

 

1. Korancitaten är från Mohammed Knut Bernströms utmärkta nyöversättning av Koranen (Proprius).

 

2. Stor vikt har lagts vid en korrekt översättning men den bokstavliga översättningen har fått stå tillbaka i de fall förståelsen annars blivit lidande.

 

3. Det arabiska ordet för Gud, Allah, har genomgående översatts med "Gud" för att betona att samma storhet avses med de båda orden. Det kan också vara värt att påpeka att Gud är könlös. Han är upphöjd över alla sådana liknelser, men ordet används i maskulin form, i brist på bättre. Läsaren ombeds att tänka bort alla genus i förbindelse med Gud.

 

4. Vissa grundläggande termer har bibehållits i arabiskt original, såsom iman, ihsan , och zakat . Namn har återgivits främst med tanke på läsbarhet, därför har det arabiska uttalet inte alltid återgivits med korrekt fonetik.

 

5. Fotnoterna är en blandning av mina egna noter och författarens. Författarens noter har i allt väsentligt behållits och jag har lagt till nya där jag funnit det berättigat.

 

Om texten:

Haditherna består av två delar; en berättarkedja och själva texten. Berättarkedjan innehåller vanligtvis namnen på alla de som fört texten vidare, från profeten Muhammed till den som nedtecknat texten. Imam Nawawi har förkortat berättarkedjan så, att endast den som hört texten av profeten Muhammed finns med. Sist anges vilken samling hadithen tagits från.

 

Som ett sätt att uttrycka tacksamhet över att Gud sänt profeten Muhammed till mänskligheten, ombeds muslimerna att uttala Guds frid och välsignelser över profeten när hans namn nämns.

 

Uddevalla 2 april 2004 - Monjia Manai Sonnius, översättare till svenska

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

HADITH 1

 

Den andra kalifen 1 , (Abu Hafs) 'Umar ibn al-Khattab 2 berättade att han hörde profeten Muhammed säga:

 

Varje handling bedöms efter dess avsikt och varje människa ska få vad hon strävat efter. Således har den som haft för avsikt att emigrera 3 för Guds och profeten Muhammeds skull, emigrerat för Guds och profeten Muhammeds skull. Den, vars avsikt varit att emigrera för världslig vinnings skull eller för att ta någon kvinna till sin hustru, har emigrerat av den orsak han valt.

(Bukhari & Muslim)

1 Kaliferna brukade ibland kallas "Amir al-Mu'minin", "de troendes befälhavare"

2 När profetens följeslagare, sahaba , nämns, brukar muslimer be Gud att uppskatta dem.

3 Här menas att emigrera av religiösa skäl. I detta fall åsyftas flytten från Mekka till Medina.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HADITH 2

 

'Umar ibn al-Khattab sade:

 

En dag när vi satt tillsammans med profeten Muhammed kom en man fram till oss. Hans kläder var skinande vita och hans hår var svartare än svart. Han såg inte ut att ha varit på resa men ingen av oss kände igen honom. Han gick fram till profeten och satte sig. Hans knä vilade mot profetens knä och händerna vilade på höfterna. Han sade: O, Muhammed, berätta för mig om Islam (lydnad inför Gud). Profeten svarade: Islam är att vittna om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammed är Guds budbärare, att utföra bönen, betala zakat , fasta i Ramadan och förrätta pilgrimsfärden till Huset 1 om man har möjlighet. Mannen sade: Du har sagt sanningen. Vi blev förvånade över att han först frågade och sedan sade att svaret var rätt. Han sade: Så, berätta nu för mig om iman 2 . Profeten svarade: Det är att tro på Gud, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare och Domens dag, på att allt ingår i Guds plan 3 , ont som gott. Mannen sade: Du har sagt sanningen. Berätta nu för mig om ihsan 4 . Profeten svarade: Det är att dyrka Gud som om Han var synlig; fast vi inte kan se Honom så ser Han sannerligen oss. Mannen sade: Berätta nu om Timmen 5 . Profeten svarade: Den som tillfrågats vet inte mer än den som frågar. Mannen sade: Berätta om dess tecken. Profeten svarade: Att slavinnan föder fram sin härskarinna 6 och att de barfota, nakna och utblottade herdarna kommer att tävla om att konstruera de högsta byggnaderna. Så gick mannen sin väg och jag stannade kvar en stund. Profeten sade: O, 'Umar, vet du vem mannen med frågorna var? Jag svarade: Gud och Hans profet vet bäst. Han sade: Det var (ängeln) Gabriel som kom till er för att lära er om er religion 7 .

(Muslim)

Forts....

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 Ka'ba i Mekka.

2 Översätts vanligen med "tro", vilket bara delvis ger den korrekta betydelsen.

3 Den arabiska termen qadar brukar ibland översättas med "ödet".

4 Även detta är ett religiöst begrepp som innehåller många betydelser, varav de viktigaste är "godhet" och "uppriktighet".

5 Domedagen.

6 Fler tolkningar av denna mening är möjliga. En av dem är att slavens barn kommer att få sin frihet och sedan själv bli härskare över slavar. En annan tolkning innebär att barnen då kommer att ha så lite respekt för sina mödrar att de kommer att behandla dem som sina slavar.

7 Det arabiska ordet diin översätts vanligen med "religion". Ordet "livsåskådning" är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HADITH 3

 

 

Abu Abd-ar-Rahman 'Abdullah, 'Umar ibn al-Khattabs son, berättade att profeten Muhammed sade:

Islam är byggd på fem (pelare) 1 : Att vittna om att det inte finns någon gud förutom Gud och att Muhammed är Guds sändebud, att utföra bönen, betala zakat , vallfärda till Ka'ba och fasta i månaden Ramadan.

(Bukhari och Muslim)

1 Ordet "pelare" finns inte i den arabiska texten men är en allmänt accepterad term i sammanhanget.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HADITH 4

 

Abu Abd ar-Rahman 'Abdullah ibn Mas'ud sade att profeten Muhammed, den sanningsenlige och betrodde, berättade:

Sannerligen är det så, att var och en av er skapats i edra mödrars magar. I fyrtio dagar likt ett frö, sedan som en hängande klump 1 under lika lång tid, sedan som en tuggad bit kött 2 under lika lång tid. Därefter sänds den ängel ner till er, som blåser in livets ande och som fått befallning om fyra saker: Att skriva ner livslott 3 , livslängd, gärningar och om livet blir lyckligt eller olyckligt. Vid Gud, den Ende utan like, sannerligen kommer somliga bland er att bete sig som Paradisets invånare tills det bara är en armslängd mellan dem och Paradiset. Då kommer det som redan skrivits att ta överhanden och de kommer att bete sig som Helvetets invånare och alltså hamna där. Andra kommer att bete sig som Helvetets invånare tills det bara är en armslängd mellan dem och Helvetet. Då kommer det som redan skrivits att ta överhanden och de kommer att bete sig som Paradisets invånare och alltså hamna där.

(Bukhari och Muslim)

1 Det arabiska ordet 'alaqa betecknar något som hänger sig fast likt en blodigel, dvs såsom embryot hänger sig fast i livmoderväggen.

2 Detta är den bokstavliga betydelsen av ordet mudgha . Numera vet vi att embryot i ett visst stadium påminner om en oformlig köttbit med ett tandavtryck (ryggraden) i.

3 Det arabiska ordet rizq har flera betydelser - försörjning, lycka, dagligt bröd, mm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HADITH 5

 

 

Umm 'Abdullah, 'A'isha, de troendes moder 1 , berättade att profeten Muhammed sade:

Om någon inför nya påfund i denna vår sak 2 , kommer dessa aldrig att accepteras.

(Bukhari och Muslim)

 

I en annan version enligt Muslim:

Den som gör något som inte överensstämmer med vår sak 2 kommer inte att få sin gärning accepterad.

1 Alla profeten Muhammeds hustrur kallades så.

2 Dvs Guds ord och profeten Muhammeds exempel, Koranen och sunna.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HADITH 6

 

 

Abu 'Abdullah an-Nu'man, Bashirs son, berättade att profeten Muhammed sade:

Det som är tillåtet är klart och tydligt, det som är förbjudet är klart och tydligt och mellan dem finns tveksamheter som få känner till. Den som håller sig borta från tveksamheterna kan känna sig säker beträffande sin tro 1 och sin heder, medan den som ägnar sig åt dem (till sist) hemfaller åt det förbjudna, precis som en fåraherde som låter sina djur beta runt en helgedom 2 dit djuren inte får gå. Alla kungar har med rätta en helgedom och Guds helgedom är Hans förbud. Det finns en kroppsdel som påverkar hela kroppen. Om den är frisk, är hela kroppen frisk och om den blir sjuk, blir hela kroppen sjuk. Den kroppsdelen är hjärtat.

(Bukhari och Muslim)

1 Det arabiska ordet diin översätts vanligen med "religion". Ordet "livsåskådning" är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.

2 Det arabiska ordet haram används för att beteckna både "förbjudet" och "heligt".

 

(www.)"you can't post links until you reach 50 posts_www.islamguiden(contact admin if its a beneficial link)/40hadither/40hadith_sw.htm"]Länken till 40 Hadeeth[/url]

 

Insha*Allah Forts, följer ==>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salaamu aleikum!

 

Visserligen har jag lagt ut 40 Hadith på webben, men jag har också lagt copyright-information på varje sida. Därför tycker jag att jag borde kontaktas innan min översättning sprids överallt på nätet. Det minsta man kan begära vore väl att länken till hela översättningen gick till originalplatsen, hem.passagen.se/mson/Islam/40hadith/Introduktion.html ?

 

Även om jag inte är originalförfattare, har jag kollat att jag har tillstånd att översätta. Det skulle ha blivit en tryckt bok, men ingen har velat trycka, så därför lade jag ut texten på nätet. Den får kopieras, men då tycker jag att en länk till min sida är det minsta man kan begära! Men Allah belönar de tålmodiga...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×