Jump to content
Islamic Forum
Sign in to follow this  

Recommended Posts

:D

 

Vad innebär den stora shirk?

 

Det betyder att man tillägnar nÃ¥gonting av tillbedjan till nÃ¥gon annan än Allah, tex bedjan, offerdjur, mm. Beviset för detta är att Allah sade: ”'Och Ã¥kalla förutom Allah icke nÃ¥gon annan som varken kan gagna eller skada dig. Och om du gjorde det, skulle du helt visst vara bland syndarna.” (dvs de som gör shirk) [Yunus, 106]

 

Profeten (SAS) sade: ”Den största synden av de stora synderna: Att göra shirk mot Allah, vara olydig mot sina föräldrar, och att vittna falskt.” (Muslim)

 

Vilken är den största synden hos Allah?

 

Det är den stora shirk.

 

Allah sade: ”O min käre son! Sätt ingen vid Allahs sida. Att förbinda medhjälpare med Allah är förvisso en svÃ¥r synd.” [Luqmaan, 13]

 

När profeten (SAS) blev tillfrÃ¥gad om vilken som är den största synden, sade han (SAS): ”Att du sätter nÃ¥gon vid Allahs sida eller sätter nÃ¥gon annan pÃ¥ Hans plats medan det är Allah som har skapat dig.” (Mutafiqon ’aleih)

 

Finns shirk i den muslimska ummahn?

 

Ja, det existerar, därför att Allah sade: ”Och de flesta av dem tror icke pÃ¥ Allah, utan att (samtidigt) förbinda medhjälpare (med Honom).” [Yusuf, 106]

 

Profeten (SAS) sade: ”Timmen kommer inte att uppstÃ¥ förrän stammar av min ummah följer dem som gör shirk och inte förrän den dyrkar avgudar.” (al-Tirmidhi, saheeh)

 

Vilken dom gäller de som ber till döda eller de som inte är närvarande?

 

Deras tillbedjan till dessa är av den stora shirk.

 

Allah sade: ”Ã…kalla därför icke nÃ¥gon annan gud bredvid Allah, sÃ¥ att du icke blir (en) av dem som är bestraffade.” [al-Shua’ra’, 213]

 

Profeten (SAS) sade: ”Den som dör medan han Ã¥kallar nÃ¥gon annan än Allah kommer till helveteselden.” (al-Bukhaari)

Edited by Ibn_Khaldun

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

Är tillbedjan/åkallelse av någon dyrkan?

 

Ja, därför att Allah sade: ”Och er Herre säger: Be till mig; Jag kommer att besvara er (bön). Men de som är alltför stolta för att dyrka Mig, kommer förvisso att föraktade träda in i Helvetet.” [al-Ghaafir, 60].

 

Profeten (SAS) sade: Böner är dyrkan.” (al-Tirmidhi, hasan saheeh)

 

Hör de döda vår bön?

 

Nej, de hör inte. Allah sade: ”och det kan icke fÃ¥ dem som är i gravarna till att höra.” [Faatir, 22]

 

Och Ibn ’Umar (raa) sade: ”Profeten (SAS) ställde sig, efter slaget vid Badr, där de döda till mushrikeen lÃ¥g, och sade:’Har ni funnit det som Allah lovade er verkligt?’ [7:44] Sedan sa han (SAS): ’Just nu hör de vad jag säger.’ Detta nämndes för ’Aa’ishah, som sade: ’Profeten (SAS) sade att just nu har de fÃ¥tt vetskapen om det jag brukade säga till dem är sant. Sedan läste hon: ”Du kan i sanning icke förmÃ¥ de döda att höra.” [al-Naml, 80].”

 

Qataada sade (den som berättat hadeethen): Allah gav dem liv så att de kunde höra profetens ord (SAS) som en reprimand och förödmjukelse... (al-Bukhaari i bok al-Janaaiz (begravningar), kapitel 8).

 

Det vi förstår av hadeethen:

 

1. Att de döda mushrikoons hörsel var endast tillfällig med beviset att profeten (SAS) sade: ’Just nu hör de.” Efter ”just nu” hör de inte, sÃ¥ som Qataada sade: Allah gav dem liv sÃ¥ att de kunde höra Hans tal...

 

2. ’Aa’ishahs förnekande av Ibn ’Umars berättelse och att profeten (SAS) inte sade: ”De här”, utan sade: ”Just nu har de fÃ¥tt vetskapen” och hon stödjer sig pÃ¥ beviset av den aayahn i surat al-Naml.

 

3. Kanske är överensstämmelsen mellan Ibn ’Umars och ’Aa’ishahs berättelse den: att i princip hör inte de döda av mushrikoon som ett underverk för profeten (SAS), sÃ¥ att de kunde höra hans tal, sÃ¥som Qatada sade, och Allahu ’alam (Allah vet bäst).

 

(www.)"you can't post links until you reach 50 posts_www.muslimer(contact admin if its a beneficial link)/islamiska_tron.htm"]Länk[/url]

Edited by Ibn_Khaldun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×