Jump to content
Islamic Forum
Sign in to follow this  
MaKSofaHãßÓæ�É

Faran I Att Uttala Sig Utan Kunskap

Recommended Posts

ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã

 

ÇáÃãà ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå

æÈÚÃ

ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Úáíßã æÑÃãå Çááå æÈÑßÇÊå ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇã

 

Faran i att uttala sig utan kunskap

 

Av: Abdulraoof -Abu Hudhayfah- al-Andanosi

 

Profeten (sallalahu alaihi wa sallam) sade i en autentisk hadith: “A-deeno Nasiha†(Denna religion är att ge goda råd).[Muslim]

 

Som ett råd och påminnelse först och främst till mig själv och sedan till alla, ville jag uppmärksamma er på några viktiga punkter beträffande “att svara på frågor gällande denna välsignade religion†som Allah välsignat oss med.

 

Detta gör jag i fruktan att folk utan varken auktoritet eller kunskap om Allah och Hans religion tar sig rätten att ge fatwa/domar (svar) utan att frukta de onda konsekvenserna som kommer utav detta, de onda konsekvenserna från att tala om Allahs religion i det man inte vet något om är många.

 

Ett allvarligt exempel på vilken enorm fara man kan utsätta sig själv för såväl som andra genom att tala om det man inte har klar insikt och kunskap om och sedan låta folket följa det man sagt, kan vi se i exemplet med judarna, Allahs azza wa-jall säger i Sin bok vad som betyder:

 

"De tog deras rabbiner och munkar som sina Gudar vid Allahs sida..."

 

[at-Tawbah 9: 31]

-Aidi Ibnu Hâtim (radhiallahu ánh) som var en före detta kristen sade;

"Allah säger att vi dyrkar våra rabbiner och munkar men det gör vi icke, Muhammad (sallalahu alaihi wa sallam) sade då; - "Gör inte rabbinerna och munkarna det som Allah gjort halal till haram och det som Allah gjort haram till halal, och de (kristna) tar det sedan som sin religion, Aidi Inbu Hâtima sade då â€balla†(javisst), Muhammad (sallalahu alaihi wa sallam) sade då - â€detta var erat sätt att dyrka dom.†[Hadith Ahmad,Tirmidhee]

 

Imam al-Bukhari (rahimahullah) sade: â€Kunskapen är före yttrande och handlingâ€.

Allah (azza wa-jall) säger i Sin bok vad som betyder:

"Fråga de som besitter kunskap om ni inte vet."

 

[al-Anbiyâ 21:7]

 

Att sätta sig på en nivå jämte Allah eller rent utav över Allah då man riskerar att göra tillåtet vad Allah gjort förbjudet eller göra förbjudet det som Allah gjort tillåtet är en utav de största synderna i denna Religion, och tyvärr är detta ett vanligt fenomen idag då majoriteten av muslimerna är johaal (ignoranta) och inte stannar upp och tänker sig för då de säger något om religionen som Allah väglett dem till, tvärtom är vi idag alltför snabba i att komma med svar.

 

 

Fort.. Följer....

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

Bör vi inte iaktta uttalandet från Ibn Mas'ood (radhiallahu ánh) som sade;

"Den som ger religiösa domar/regler till folket om allt som han frågas om är som den galne som bara pratar"[Rapporterad av Ibn ´Abdul-Barr och al-Khateeb i al-Faqeeh wal-Mutafaqqih, och av Aboo Khaithamah i al-´Ilm]

 

Och 'Alqamah (rahimahullah) sade:

"Den av er som är mest ivrig i att svara på frågor är den som är mest ignorant"

 

Idag hör vi tyvärr alltför sällan yttrandet som så ofta sades av Profetens (sallalahu alaihi wa sallam) följeslagare -"ALLAHU ’ALLAM" (Allah vet bast). Våra rättfärdiga Salaf brukade säga; "att säga Allah vet bäst är halva religionen".

 

Så jag råder mig själv och mina bröder och systrar i Islam att alltid gå tillbaks till våra rättfärdiga Ulamah (lärda) och ge dem de rättigheter som Allah givit dem över oss. Eftersom Han (azza wa jall) har höjt dem i status och Gudfruktighet över oss, då Han säger (vad som översatt betyder);

"Allah höjer folket av kunskap i nivå..."

 

[surah Al-Mujadilah 58: 11]

 

â€Kan de som vet likställas med de som inte vet?â€

 

[surah Az-Zumar 39: 9]

"Säkerligen är de som verkligen fruktar Allah bland Hans tjänare folket av kunskap"

 

[surah Fatir 35: 28]

 

Profeten (sallalahu alaihi wa sallam) sade;

"Överlägsenheten hos en utbildad man över en okunnig [som tillber Allah] är lika tydlig som fullmånens sken som överglänser stjärnorna" Ibn Nuaym: al-Hilja 9:45, Al-Albani: Sahih al-Djami (4212).

 

Abdur-Rahmaan ibn Abi Laylaa (rahimahullah) sade;

"Jag mötte ett hundra tjugo personer från Ansaar av Profetens (sallalahu alaihi wa sallam) följeslagare, och då någon av dem blev tillfrågade om något beträffande Allahs religion så gjorde de allihopa sitt bästa för att slippa svara på frågan, och försökte sitt bästa i att få någon annan att svara på den, på grund av sin fruktan av att säga något som var fel"

[Rapporterad av as-Daarimee och Ibn´Abdul-Bar i Jaami´]

 

Så om detta var inställningen till att svara på frågor om Islam hos profetens (sallalahu alaihi wa sallam) följeslagare som fostrats och undervisats av Allahs sändebud och som levde med honom (sallalahu alaihi wa sallam) för över 1400 år sedan och som var de bästa av alla människor, hur borde då inte våran inställning vara till detta, vi som lever idag 1423H, i en tid av ignorans i en tid av mörker och förnedring, en tid då al-ulama (de lärda) är få i antal men de ignoranta talarna är många.

 

Forts..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kom ihåg att profeten (sallalahu alaihi wa sallam) sade att;

"det kommer inte komma en tid-era, forutom att den är värre än den som den efterträdde"[al-Bukhari]

 

Låt oss reflektera över dessa saker och yttranden och ständigt ha det i vår tanke då vi talar eller tillfrågas om något gällande Allahs religion.

Och vet att om du inte har ett klart svar från någon av de lärda av ahlu-sunnah INKLUSIVE de bevis från Qur’anen och den autentiska sunnan som de använde sig av då de gav svaret! Så bör vi frukta Allahs vrede och straff som kommer vara över dem som säger saker om Islam som inte Allah givit grund för, och var inte rädda för att säga "Allahu ’allam".

 

Och kom ihåg profetens (sallalahu alaihi wa sallam) ord av visdom då han sade;

"Den som tror på Allah och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].

 

 

Våra rättfärdiga Salaf brukade även säga; "Den som Allah vill väl för vägleder Han en till en lärd man av Ahlu-Sunnah"

 

Så låt oss vara bland dem som skyndar till arvtagarna av profeterna och vara nära dem och upprätthålla nära relationer till dem.

 

Vidare så vill jag även tillägga att jag inte på något sätt betvivlar att ni alla vill väl, ni vill uppmuntra till gott och ni önskar säkert alla det bästa för varandra muslimer så väl som (icke-muslimer d v s att Allah vägleder de som inte är vägledda till Islam) och detta är khair (gott) insha Allah och i enlighet med vad Allah och Hans siste profet (sallalahu alaihi wa sallam) uppmanat och beordrat oss med utan tvivel.

 

MEN…….

 

Detta är inte tillräckligt eftersom Allah och Hans siste profet (sallalahu alaihi wa sallam) inte bara beordrat oss med “ikhlas†(uppriktighet) Han har aven beordrat oss med “Ittib’a†(följandet av Profeten) och utan dessa två grunder i ens handlande är de inte accepterade, och vi finner många verser som bevis för detta bl a:

 

"Säg [Muhammad]: â€Om ni älskar Allah, följ mig och Allah skall älska er och förlåta er era synder. Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.â€

 

[aal ’Imran 3: 31]

 

Forts...

Share this post


Link to post
Share on other sites

“Men den som trotsar Allah och Hans Sändebud och överträder de gränser Han har fastställt, han skall kastas i elden och förbli där till evig tid - ett förnedrande straff väntar honom." [an-Nisaa’ 4: 14]

 

“Den som lyder Sändebudet lyder Allah; och den som vänder honom ryggen [bör veta att] du inte är sänd att vaka över dem."

[an-Nisa 4:79-80]

 

"Det som Budbäraren ger er, ta de; och det som han förbjuder dig avstå [från det], och frukta Allah; Allah straffar med stränghet."

[al-Hashr 59:7]

 

"Låt dom som sätter sig emot Budbärarens befallningar ta sig i akt; de skall få utstå [hårda] prövningar i denna värld och ett plågsamt straff väntar dem [i nästa liv]."

[an-Nur 24:63]

 

 

 

Och från profetens (sallalahu alaihi wa sallam) autentiska sunnah finner vi bl a som bevis för att det inte räcker med att ha god niyya(avsikt) i sitt handlande i denna religion finner vi den kända incidenten då tre sahaba (följeslagare) kom till Aishas (radhiallahu ánha) hem och frågade henne bakom en dörr om profetens (sallalahu alaihi wa sallam) beteende, efter att Aisha hade beskrivit vad hon hade att säga så tycke de att om detta var sättet av Muhammad (sallalahu alaihi wa sallam) som var Allahs siste profet (sallalahu alaihi wa sallam) så borde det krävas mer av dem, så en sade: “säkerligen skall jag fasta varje dag†den andre sade “och jag skall be hela natten†den tredje sade “och jag skall inte ingå äktenskapâ€.

Då profeten (sallalahu alaihi wa sallam) hörde detta blev han upprörd och krävde att de tre skulle komma till honom och han sade sedan till dem –“Jag fastar och jag bryter min fasta, jag ber om natten och jag sover även och jag ingår även äktenskap, och jag är ert sändebud och den bäste för er att följa, och den som inte följer min sunna är inte från mitt folkâ€[Muslim]

 

Vi finner även en autentisk athar från Ibn Mas’ood (radhiallahu ánh) då han tillrättavisade några av sahaba som gjorde dhikr (åminnelse av Allah) med stenar istället för med sina fingrar på högerhanden som är sunnah hur de sade: “Åh Abu Abdur-Rahman (Ibn Mas’ood) vi AVSÅG JU ENDAST GOTT†på vilket Ibn Mas’ood (radhiallahu ánh) sade det kända uttalandet: “HUR MÅNGA ÄR DET INTE SOM AVSER GOTT MEN INTE UPPNÅR ANNAT ÄN DÅLIGT†[sunnan Ad-Dharamee 1/79]

 

Forts..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så bröder och systrar i Islam, här ser vi ett exempel på hur “tre sahaba†som var mycket bättre än oss och närmare vägledning än oss, alla ville “göra något gott†och utan tvivel var deras avsikt god, de ville alla göra något gott och komma närmare Allah (tabaraka wata’ala) MEN var detta tillräckligt NEJ! Varför? För att de inte hade “ittibah†(följandet) i vad de gjorde.

 

I avslut säger jag följande och all framgång är med Allah, att jag med detta vill poängtera att det alltså inte räcker med att man har god avsikt då man hjälper folk, snarare om man vill hjälpa någon inklusive sig själv så måste vi gå tillbaka till vår älskade profets (sallalahu alaihi wa sallam) sunnah och från att gå tillbaka till sunnan av al-mustafa ibn Abdillah (sallalahu alaihi wa sallam) är att vi rådfrågar de lärda i det vi inte vet, och då vi själva inte besitter mycket kunskap inte ger svar på det vi inte har klara bevis för, och vad är bevis jo: vad Allah säger vad Profeten (sallalahu alaihi wa sallam) sade och vad de lärda från förr och idag bland ahlul-sunnah har sagt och säger. Och vi stannar där de stannade bi mash-iatIllah.

 

En av våra rättfärdiga salaf sade i ett mycket vackert och känt uttalande:

"Ha tålamod med Sunnan och stanna där folket förre dig stannade, tala om de saker de talade om och säg det som de sade och håll dig borta från det som de inte talade om och säg inte det som de inte sade och sträva efter att stadigt följa vägen som Salafus-Salih (de tre första generationerna av muslimer) följde därför att det som var tillräckligt för dem är tillräckligt för er"

 

Jag ber Allah (azza wa-jall), att Han vägleder oss till den kunskap och de handlingar som är omtyckta av Honom, och att Han gör oss bland dem som ger de lärda deras givna rättigheter över oss, säkerligen så finns det ingen framgång i detta eller nästa liv förutom med Allah, Skaparen av himmelen och jorden och allt där emellan.

(www.)"you can't post links until you reach 50 posts_www.muslimer.se/artiklar/uttala_sig.htm"]Länken[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×