Jump to content
Islamic Forum
Sign in to follow this  
MaKSofaHãßÓæ�É

Ett Urval Av Profetens Hadith

Recommended Posts

Profeten Muhammad (saw) sade:

"Den bästa muslimen i fråga om tron är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av er är de som har det bästa sättet med sin hustru."

[Tirmidi]

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Allah den högste har uppenbarat för mig att ni måste vara artiga och hjärtliga mot varandra, så att ingen av er ska bete sig överlägset mot den andre, och på så vis kränka denne."

[Muslim]

 

Profeten (saw) sa:

"Vid Honom som håller min själ i Sin Hand, ni kommer inte in i Paradiset förän ni har eeman (tro), och ni kommer inte få eeman förrän ni älskar varandra. Ska jag inte berätta för er något som om ni gör det kommer ni att älska varandra? Sprid hälsningen Salaam (fred) bland er."

[Muslim]

 

Allahs sändebud (saw) sa:

â€Allah kommer att fatta om jorden på Uppståndelsedagen och kommer att rulla upp himlarna med Sin högra hand, sedan kommer han att säga, ’Jag är Kungen, var är kungarna på Jorden?â€

 

[bukhari}

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Allah den högste har uppenbarat till mig att ni måste visa artighet och hjärtlighet för varandra, så att ingen av er skulle känna sig överlägsen den andre, och på så vis kränka denne."

[Muslim]

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Inte ens den minsta goda gärning är obetydlig, även att möta din broder med en glad uppsyn är en god gärning."

[Muslim]

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Allah dömer er inte utifrån era kroppar och utseende, men Han granskar era hjärtan och tittar på era gärningar."

[Muslim]

 

Profeten Muhammad (saw) sade:

"Jag kom bara för att få människornas att fullkomna sitt goda uppförande"

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Den bäste av de troende är den som uppför sig bäst och den som är vänligast mot sin fru"

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Den är inte en av oss som inte visar ömhet gentemot de yngre och visar respekt gentemot de äldre"

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Låt den som tror på Gud och Domedagen antingen tala väl eller vara tyst och låt den som tror på Gud och Domedagen vara givmild mot sina grannar och låt den som tror på Gud och Domedagen vara generös mot sina gäster".

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv"

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Den är inte en sann troende som äter sig mätt medan hans granne inte har mat att äta"

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Gud den Allsmäktige har sagt: ’Adams son, så länge som du anropar Mig och frågar efter Mig ska Jag förlåta dig för det du gjort utan att det besvärar Mig. Adams son, om så dina synder nådde ända upp till molnen på himlen och du bad Mig om förlåtelse så skulle Jag förlåta dig. Adams son, om du kom till Mig med synder nästan lika stora som hela jorden, och ställde dig framför Mig och vittnade om att Jag inte har någon like så skulle Jag ge dig lika stor förlåtelse.’ "

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Ett leende mot din broder är en god gärning"

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Frukta Gud varhelst ni är och låt en ond gärning efterföljas av en god för att den onda skall utplånas. Och uppträd på bästa sätt inför andra människor"

 

Umar berättade: Profeten Muhammad (saw)lade handen på min axel och sade:

"Var i denna värld som om du vore en främling eller på genomresa".

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Man antar sin väns levnadssätt, så man bör vara noga med vilka man väljer till vänner."

[Ahmad]

 

Profeten Muhammad (saw)sade:

"Ni måste tala sanning, för sanning leder till dygd och dygd leder till Paradiset. En människa som alltid talar sanning och syftar till sanningen ses av Allah som sannfärdig. Håll er borta från lögner, för lögn leder till det onda och det onda leder till helveteselden, och en människa som ständigt ljuger och syftar till lögn ses av Allah som lögnare.

[bukhari och Muslim]", [bukhari och Muslim]

 

Profet Muhammads (saw) avskedstal som han höll under det som skulle bli hans sista pilgrimsfärd: "Jag vittnar om att det ej finns någon värdig att dyrka utom Gud, den Ende, som ej har någon vid Sin sida, och jag vittnar om att Muhammad är Hans Tjänare och Hans Budbärare. Jag tror inte, oh mitt folk, att vi skall samlas här igen. Era ägodelar, er ära, och era liv är helgade och oantastliga på samma sätt som denna dag. Denna månad och denna stad är helgad.

 

Ni kommer snart att stå inför er Herre och Han kommer att låta er stå till svars för era gärningar Akta er för att gå vilse och börja döda varandra efter det att jag är borta.

 

Var uppmärksamma på att jag har bekämpat alla sedvänjor och traditioner som strider mot Islam. Alla blodsfejder är fullständigt utplånade. På grund av detta efterskänker jag nu allt som är skyldigt någon av mina familjemedlemmar. Riba (ränta) har blivit olaglig och är ej längre tillåtet. Jag efterskänker härmed all form av ränta för någon av mina familjemedlemmars räkning; till exempel all ränta för min farbror, Abbas bin Abdul Muttalib efterskänks härmed i sin helhet.

 

Var alltid uppmärksamma på den plikt som ni är skyldiga Gud när det gäller era fruar. Ni har gift er med dem i Guds namn och ni har låtit dem komma till er i enlighet med Guds ord. Så kom ihåg ert förbund. De är skyldiga er trofasthet, ni har rätt att varligt och förstående tillrätta visa dem för deras försumlighet. Ni är skyldiga att försörja dem. När det gäller de som är under ert beskydd, se till att ni föder dem med den mat ni själv äter; och klär dem med det som ni klär er. Om de begår ett fel som ni ej kan förlåta, skilj er från dem, för de är Herrens tjänare och de skall inte plågas.

 

Gud har gjort er till bröder, så var ej oeniga. En arab är inte bättre än en icke-arab, ej heller är en icke-arab bättre än en arab; ej heller är en vit bättre än en svart eller en svart bättre än en vit.

 

Jag lämnar något hos er som, om ni håller fast vid det, kommer att skydda er från all villfarelse, och det är Guds Bok.

 

Det kommer ingen ny profet efter mig, ej heller någon ny lag. Dyrka er Herre, utför bön, fasta under Ramadan, betala Zakat med glädje, genomför vallfärden till Guds Hus, och lyd de styrande bland er; Gud kommer att ta emot er i Sitt Paradis. På Domens Dag kommer ni också att tillfrågas angående mig. Säg mig nu, vad ni kommer att svara?

 

Folket svarade med oerhörd kraft: 'Vi vittnar om att du har delgivit oss alla Guds befallningar.' Då pekade Profet Muhammad () med sitt finger mot himlen och sedan mot folket och sade: 'Hör, oh Gud!' Folket fortsatte: 'Du har tillfullo uppfyllt dina skyldigheter som en Profet och Budbärare.'

 

Profeten (saw) sade: 'Vittna om detta, oh Gud!'

 

Folket fortsatte en tredje gång: 'Du har klargjort för oss det som är rätt och det som är fel.' Åter sade då Profeten Muhammed (saw): 'Hör, oh Herre!.'

 

Efter detta kom den sista uppenbarelsen till vår älskade Profet Muhammad (saw):

"Idag har Jag fullkomnat er religion åt er, gjort min Nåd fullkomnad och funnit för gott att ge er Islam som religion."

 

 

(Koranen 5:5)

 

(www.)"you can't post links until you reach 50 posts_www.islamguiden(contact admin if its a beneficial link)/hadith.shtml"]Link[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×