Jump to content
Islamic Forum

Recommended Posts

Den tredje kalifen, Uthman

 

Översättning till svenska: Muqaddas

Källa: www.muslimaccess(contact admin if its a beneficial link)

 

Profeten (saw) säger i en hadith:

"Alla profeter har en assistent, och min assistent ska Uthman vara."

 

Valet av Uthman

När Umar förlorade kampen mot mördaren, hann folket fråga honom om hans efterträdare, före han dog. Umar tillsatte en kommitté, bestående av sex av Profetens (saw) tio anhängare som Profeten hade beskrivit genom att säga "Dessa är Paradisets folk". Dessa var Ali, Uthman, Abdul Rahman, Sa'ad, Al-Zubayr and Talha, och de skulle välja ut en kalif bland dem själva. Han sammanfattade också ett tillvägagångssätt som skulle följas om det skulle bli delade åsikter om valet. Abdul Rahman drog tillbaka sitt namn. Han blev då utvald för att utnämna den nya kalifen. Efter två dagars diskussioner bland kandidaterna, och efter att ha tagit reda på Medinas muslimers åsikter, hade kandidaterna begränsats till Uthman och Ali. Abdul Rahman kom till moskén med andra muslimer, och efter att ha hållit ett tal och ställt frågor till båda kandidaterna, allierade han sig med Uthman. De närvarande människorna gjorde detsamma, och Uthman blev Islams tredje kalif, i månaden Muharram, år 24 e.h.

 

Uthmans liv

Uthman bin Affan föddes sju år efter den Helige Profeten (saw). Han tillhörde Omayyad-klanen inom Quraysh-stammen. Han lärde sig att läsa och skriva i tidig ålder, och blev som ung en framgångsrik köpman. Även före Islam hade Uthman blivit känd för sin uppriktighet och hederlighet. Han och Abu Bakr var nära vänner, och det var Abu Bakr som tog honom till Islam när han var 34 år gammal. Några år senare gifte han sig med Muhammads andra dotter, Ruqayya. Av illvilja mot hans rikedom och position, utsatte hans släkt honom för tortyr på grund av att han hade mottagit Islam som religion, och han tvingades emigrera till Abessinien. Efter en tid återvände han till Mecka, men fick strax därpå lämna Mecka tillsammans med de övriga muslimerna, som emigrerade till Medina. I Medina började hans affärer att blomstra, och han återfick sitt tidigare välstånd. Uthmans frikostighet hade inga gränser. Under flera tillfällen spenderade han stora delar av sin rikedom för muslimernas välfärd, för välgörenhet och för utrustningen av muslimernas arméer. Det är därför han blev känd som "Ghani", vilket betyder "Generös".

 

Uthmans fru Ruqayya var allvarligt sjuk precis före Badr-kriget och Uthman blev på grund av detta befriad av Profeten (saw) från att vara med vid slaget. Ruqayyas sjukdom fick dödlig utgång, som lämnade Uthman djupt bedrövad. Profeten blev rörd, och erbjöd Uthman sin andra dotter, Kulthums, hand. På grund av att han fick förmånen av att ha två av Profetens döttrar till fruar, blev han känd som "Ägaren av de två ljusen"

 

Uthman deltog i Uhud-krigen och skyttegraven. Efter skyttegravens sammandrabbande, bestämde sig Profeten (saw) för att utföra Hajj, och sände Uthman som sitt sändebud till Quraysh-stammen i Mecka, som hindrade honom. Episoden slutade i ett avtal med Mecka-borna, som är känt som "Hudaybiyya-avtalet".

 

Bilden vi har av Uthman är av en blygsam, ärlig, mild, generös och mycket snäll man, mest känd för sin anständighet och fromhet. Han tillbringade delar av natten till bön, fastade var andra eller tredje dag, utförde hajj varje år, och tog hand om alla behövande i samhället. Av illvilja mot sin rikedom, levde han ett väldigt enkelt, och sov på bar sand i Profeten Muhammads moskés gård. Uthman kunde Koranen utantill och hade ingående kunskap om innehållet och de relaterade omständigheterna till varje vers.

 

Uthmans Kalifat (644-656 e.kr.)

Under Uthmans regering fortsatte Abu Bakr och Umars Kalifats karaktärsdrag; opartisk rättvisa för alla, milda och barmhärtiga handlingssätt, strävan efter Guds väg och Islams expansion. Uthmans rike västerut sträckte sig till Marocko, österut till Afghanistan, norrut till Armenien och Azerbaijan. Under Kalifatet organiserades en marinflotta, adminstrativa avdelningar omarbetades, och många statliga projekt utvidgades och klargjordes. Uthman sände Profetens (saw) framstående anhängare, och hans personliga ombud till olika provinser för att granska ämbetsmännens uppförande och folkets tillstånd.

 

Uthmans mest anmärkningsvärda insats för Guds religion var sammanställningen av en fullständig och auktoritativ text av Koranen. Ett stort antal kopior gjorde av denna sammanställning och delades ut över hela muslimska världen.

 

Uthman regerade tolv år. De första sex åren utmärkte sig för fred och ro, men under nästa halva av hans kalifat gjordes det uppror. Judarna och zoroastrierna, började sammansvärja sig mot Uthman genom att ta fördel av folkets missnöje, och genom offentlig vädring vann deras klagomål så stor sympati att det blev svårt att särskilja vän från fiende.

 

Det kan vara häpnadsväckande att ett så vidsträckt områdes ledare, vars arméer var makalösa, inte kunde göra något för att stoppa upproret. Om Uthman hade önskat, kunde dessa uppror ha stoppats redan från början, men han var ovillig att vara den förste med att gjuta någon muslims blod, hur upproriska de än var. Han föredrog att resonera med dem, och övertyga dem med snällhet och storsinthet. Han mindes Profeten (saw) säga; "Om svärdet har dragits en gång bland mina anhängare, kommer den vara dragen framtill den Sista dagen."

 

De som gjorde uppror, krävde att Uthman skulle abdikera, och vissa av hans anhängare gav honom rådet att han borde gå med på kravet. Han skulle gärna ha följt rådet, men han kom ihåg sitt löfte som han gett Profeten. " Gud kommer kanske att klä dig med en skjorta, Uthman" hade Profeten en gång sagt till honom, "och om folket vill att du ska ta av den, ta inte av den för dem." Uthman sa en gång till en välgångsönskande, då hans hus var omringad av de upproriska, att "Guds sändebud gjorde en överenskommelse med mig, och jag ska visa uthållighet för att kunna hålla fast vid det".

 

Efter en lång belägring, bröt sig rebellerna in i huset och mördade Uthman. När den första mördarens svärd stack honom, reciterade han denna vers ur Koranen:

" Gud ska skydda dig; Han är Den som hör allt, vet allt" [2:137]

 

Uthman tog sina sista andetag på fredag eftermiddag, 17 Dhul Hijja, 35 e.h.(June, 656 e.kr). Han var 84 år gammal. Rebellernas makt var så stark att Uthmans kropp låg obegravd tills lördag natt, då han begravdes i sina blodstänkta kläder, svepningen som anstår alla martyrer för Guds skull.

 

(www.)"you can't post links until you reach 50 posts_www.islamguiden(contact admin if its a beneficial link)"]you can't post links until you reach 50 posts_www.islamguiden(contact admin if its a beneficial link)[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×