Jump to content
Islamic Forum
Sign in to follow this  
alaqad

Ó�íÊÇ ßÓÑ Çá�ÕÇÑ

Recommended Posts

[using large font size is not allowed]ÇááÌäÉ ÇáÔÚÈíÉ áãæÇÌåÉ ÇáÃÕÇÑ ÊÊæÚÃ[using large font size is not allowed]ÓÃíäÊÇ ßÓÑ ÃÕÇÑ ÛÒÉ ÊÓÊÚÃÇä ááÇäØáÇÞ ãä ÞÈÑÕ[using large font size is not allowed][using large font size is not allowed][using large font size is not allowed]

######you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetaljazeera(contact admin if its a beneficial link)/mritems/images/2008/8/19/1_833148_1_34.jpg[/img][using large font size is not allowed]ÇáÓÃíäÊÇä ÊÃãáÇä ãÓÇÚÃÇÊ áÞØÇÚ ÛÒÉ ÇáãÃÇÕÑ (ÇáÃÑäÓíÉ)[using large font size is not allowed]

ÊÓÊÚà ÓÃíäÊÇ ßÓÑ ÇáÃÕÇÑ ÇáÃÑæÖ Úáì ÞØÇÚ ÛÒÉ ááÇäØáÇÞ ãä ÞÈÑÕ Åáì Ãá ÛÒÉ æÓØ ÊÃÃíÑÇÊ ÇááÌäÉ ÇáÔÚÈíÉ áãæÇÌåÉ ÇáÃÕÇÑ ãä Ãä ÅÓÑÇÆíá "ÓÊÃÃÚ ËãäÇ ÈÇåÙÇ Ã…ÃÇ ÃÇæáÊ ãäÚåãÇ".[using large font size is not allowed]

[using large font size is not allowed]

æÃÃÇà ãÑÇÓá ÇáÌÒíÑÉ ÚíÇÔ ÃÑÇÌí ÈÃäå ãä ÇáãÞÑÑ Ãä ÊÈÃÑ ÇáÓÃíäÊÇä ÈÚà Þáíá ãä ÞÈÑÕ Åáì ÓÇÃá ÛÒÉ Ãí ÑÃáÉ Êã ÇáÅÚÃÇà áåÇ ãäà ÚÇãíä. [using large font size is not allowed]

æÃÔÇÑ Åáì Ãä ÇáÓÃíäÉ ÇáÃæáì ÊÃãá ÇÓã "ÛÒÉ ÃÑÉ" Úáì ÇÓã ãÄÓÓÉ "ÃÑßÉ ÛÒÉ ÇáÃÑÉ" æåí ÃÃà ÇáãÚÃíä ááÑÃáÉ¡ ÃãÇ ÇáÓÃíäÉ ÇáËÇäíÉ ÃÇÓãåÇ "íæ ÃÓ áíÈÑÊí" ÊíãäÇ ÈÇáÓÃíäÉ ÇáÃãíÑßíÉ ÇáÊí ÞÕÃ挂 ÅÓÑÇÆíá ÚÇã 1967. [using large font size is not allowed]

æßÇäÊ ÇáÓÃíäÊÇä æÕáÊÇ ÞÈÑÕ ãä ÇáíæäÇä æÚáì ãÊäåãÇ ÃÑÈÚæä äÇÔØÇ Ãí ãÌÇá ÃÞæÞ ÇáÅäÓÇä ãä 16 ÌäÓíÉ¡ Èíäåã ÑÇåÈÉ ßÇËæáíßíÉ Ãí ÇáÃÇÃíÉ æÇáËãÇäíä¡ æÃáÓØíäíæä ãä ÛÒÉ æÅÓÑÇÆíáíæä æÕÃÃíæä.[using large font size is not allowed]

æÞÇá ãÑÇÓá ÇáÌÒíÑÉ Åäå င ãä ÇáãÞÑÑ Ãä ÊÔÇÑß Ãí Ã¥ÃÃ¥ ÇáÑÃáÉ äÇÌíÉ ãä ãÚÓßÑÇÊ ÇáÇÚÊÞÇá ÇáäÇÒíÉ ÚãÑåÇ 84 򂋂 ÅáÇ Ãä ØÇÞã ÇáÓÃíäÉ äÕÃåÇ ÈÚÃã ÇáÓÃÑ äÙÑÇ áÃä ÕÃ挂 áä ÊÊÃãá ÊßÈà ãÔÇÞå.[using large font size is not allowed]

[using large font size is not allowed]

######you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetaljazeera(contact admin if its a beneficial link)/mritems/images/2008/8/21/1_833791_1_23.jpg[/img][using large font size is not allowed]ãÚÃæ ÇáÑÃáÉ ÞÇáæÇ Åäåã áã íÈáÛæÇ ãä ÇáÃßæãÉ ÇáÅÓÑÇÆíáíÉ ÈÃí ãäÚ (ÇáÌÒíÑÉ)[using large font size is not allowed]æÃÚáäÊ "ÃÑßÉ ÛÒÉ ÇáÃÑÉ" Úáì áÓÇä ÃÓÇãÉ ÞÔæÚ ÃÃà ÇáãÚÃíä ááÑÃáÉ 鋀拄 ÕÃÃí ÚÞà ÚÈÑ ÇáÃíÃíæ Èíä áÌäÉ ãäÙãí ÇáÃÑßÉ ÈÞÈÑÕ æÇááÌäÉ ÇáÔÚÈíÉ áãæÇÌåÉ ÇáÃÕÇÑ æÇááÌäÉ ÇáÃæáíÉ áÃß ÇáÃÕÇÑ Úä ÛÒÉ ÇááÊíä ÊäÓÞÇä áÇÓÊÞÈÇá ÇáÓÃíäÉ¡ Ãä ÓÃíäÊí ÇáÊÖÇãä ÓÊÈÃÑÇä Åáì ÛÒÉ "ÑÛã ÇáÊåÃíÃÇÊ ÇáÅÓÑÇÆíáíÉ".

[using large font size is not allowed]

æßÇäÊ æÒÇÑÉ ÇáÎÇÑÌíÉ ÇáÅÓÑÇÆíáíÉ æÌåÊ "ÑÓÇáÉ ãÃÊæÃÉ" Åáì ÇáãÊÖÇãäíä ÚÈÑ ÓÃÇÑÊåÇ Ãí ÃËíäÇ ÇáËáÇËÇà ÊÃÃÑåã ÃíåÇ ãä ÇáÇÞÊÑÇÈ ãä ÔæÇØÆ ÛÒÉ.[using large font size is not allowed]

[using large font size is not allowed]

æÃßÑÊ ÇáæÒÇÑÉ Ãä ÇáÈÃÑíÉ ÇáÅÓÑÇÆíáíÉ ØáÈÊ ãä "ßá ÇáÓÃä ÇáÃÌäÈíÉ ÇáÈÞÇà ÈÚíÃÉ" Úä ÇáãäØÞÉ ÇáÓÇÃáíÉ áÛÒÉ.[using large font size is not allowed]

[using large font size is not allowed]

ÅáÇ Ãä ÞÔæÚ ÞÇá "áã äÈáÛ ÑÓãíÇ ãä ÇáÃßæãÉ ÇáÅÓÑÇÆíáíÉ ÈÃäåã ÓíÚÊÑÖæä ØÑíÞäÇ¡ æÇáÑÓÇáÉ æÕáÊäÇ Úä ØÑíÞ åíÆÉ ÇáãæÇäÆ ÇáÞÈÑÕíÉ".[using large font size is not allowed]

[using large font size is not allowed]

æ"ÃÑßÉ ÛÒÉ ÇáÃÑÉ" ÊÃÓÓÊ ÞÈá ÚÇãíä¡ æÊÖã ãÃÇÃÚíä Úä ÃÞæÞ ÇáÅäÓÇä æÚÇãáíä Ãí ÇáÞØÇÚ ÇáÅäÓÇäí æÕÃÃííä ãä ÌäÓíÇÊ ãÎÊáÃÉ¡ ÈÃÓÈ ãæÞÚåÇ Úáì ÇáÅäÊÑäÊ.[using large font size is not allowed]

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

ÇáÇÃÊáÇá ÔæøÔ Úáì æÓÇÆá ÇáÇÊÕÇá ãÚåãÇ

ÓÃíäÊÇ ßÓÑ ÇáÃÕÇÑ ÊÞÊÑÈÇä ãä ÇáãíÇå ÇáÅÞáíãíÉ ÇáÃáÓØíäíÉ æÊÌÊÇÒÇä ÃÞá ÃáÛÇã

 

######you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetpalestine-info.info/ar/DataFiles/Cache/TempImgs/2008/2/Images_News_2008_August_23_1_834259_1_34_300_0.jpg[/img]

 

ÓÃíäÊÇ ßÓÑ ÇáÃÕÇÑ ÊÞÊÑÈÇÊ ãä ÇáãíÇå ÇáÅÞáíãíÉ áÞØÇÚ ÛÒÉ

ÛÒÉ - ÇáãÑßÒ ÇáÃáÓØíäí ááÅÚáÇã

 

 

Ãßà ÇáÃßÊæÑ ÌãÇá ÇáÎÖÑí¡ ÑÆíÓ ÇááÌäÉ ÇáÔÚÈíÉ áãæÇÌåÉ ÇáÃÕÇÑ¡ Ãä ÓÃíäÊí "ßÓÑ ÇáÃÕÇÑ" ÇááÊÇä ÊÞáÇä ãÊÖÇãäíä Ãæáííä Åáì ÞØÇÚ ÛÒÉ ÇáãÃÇÕÑ ÈÇÊÊ Úáì ãÞÑÈÉ ãä ÇáãíÇå ÇáÅÞáíãíÉ ÇáÃáÓØíäíÉ æÃäåÇ Úáì æÔß ÇáÃÎæá Åáì ÛÒÉ ÎáÇá ÓÇÚÇÊ ÞáíáÉ.

 

æÃÃøÑ ÇáÎÖÑí¡ ÎáÇá ãÄÊãÑ ÕÃÃí Çáíæã ÇáÓÈÊ (23/8)¡ ÓáØÇÊ ÇáÇÃÊáÇá ÇáÕåíæäí ãä ÇáÊÚÑÖ ááÓÃíäÊíä ÇááÊÇä ÊÃãáÇä ÑÓÇáÉ ÅäÓÇäíÉ ÑÇÃÖÉ áÃÕÇÑ ÛÒÉ.

 

æÃßà ÇáÎÖÑí Ãä ÇáÓÃíäÊíä ÃÞÃÊÇ ÇáÇÊÕÇá áÚÃÉ ÓÇÚÇÊ ÈÃÚá ÊÔæíÔ Õåíæäí Úáì ÃÌåÒÉ ÇáÇÊÕÇá "ÅáÇ Ãä ÇáãÊÖÇãäíä ÇÓÊØÇÚæÇ ÇÓÊÚÇÃÉ ÇáÇÊÕÇá ÈÛÒÉ ÞÈá ÓÇÚÉ ãä ÇáÂä (Ãí Úäà ÇáËÇãäÉ ÕÈÇà Çáíæã ÊÞÑíÈÇð).

 

æÔÃà Úáì Ãä ÇáÊåÃíÃÇÊ ÇáÊí ÊáÞÇåÇ ÇáãÊÖÇãäæä áã ÊËäíåã Úä ãæÇÕáÉ ÑÃáÊåã ÑÛã ÇáÃÎØÇÑ¡ ãÊåãÇð ÌåÇÊ ÃÇæáÊ ÊÚØíá ÑÃáÊåã ÈäÕÈ ÃÞá ÃáÛÇã ÈÃÑí áåã Ãí ÓÇÚÇÊ ÇáÃÌÑ ãä Ã¥ÃÇ Çáíæã¡ ÅáÇ Ãäåã ÇÓÊØÇÚæÇ ÇáäÌÇÉ ãäå.

 

ßãÇ ÃÔÇÑ ÇáÎÖÑí Åáì Ãä åÄáÇà ÇáãÊÖÇãäíä æÃæíåã "ÊáÞæÇ ÊåÃíÃÇÊ Ãí ÃÇá æÇÕáæÇ ÇáãÖí Åáì ÛÒÉ áßÓÑ ÃÕÇÑåÇ¡ ÅáÇ Ãä Ã¥ÃÃ¥ ÇáÊåÃíÃÇÊ áã ÊËäíåã"¡ ãÔíÑÇð Åáì Ãä ãä Èíäåã ÔÞíÞÉ ÒæÌÉ ÑÆíÓ ÇáæÒÑÇà ÇáÈÑíØÇäí ÇáÓÇÈÞ Øæäí ÈáíÑ.

 

æÞÇá ÇáÎÖÑí: "äÃä ÓäÓÊÞÈáåã ÇÓÊÞÈÇá ÇáÃÈØÇá æÓäßÑãåã"¡ ãÔíÑÇð Åáì Ãä áÃíåã ÎØÉ áÃÎæá ÛÒÉ æåí ãÑÃáÊåã ÇáÃÎíÑÉ.

 

æÓÊäØáÞ ÒæÇÑÞ ÇÓÊÞÈÇá ÇáÓÃíäÊíä ãä ÔÇØÆ ÛÒÉ Ãí ÇáÓÇÚÉ ÇáÃÇÃíÉ ÚÔÑ æÚáì ãÊäåÇ ÚÔÑÇÊ ÇáÕÃÃííä ÇáããËáíä áæÓÇÆá ÇáÅÚáÇã ÇáãÎÊáÃÉ

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

[iframe]you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetmaannews(contact admin if its a beneficial link)/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=126020[i'm not allowed to use this tag yet]

Share this post


Link to post
Share on other sites

:sl:

 

Alhamdulilah 'let yemken ya'amlulun shi. :sl:

Share this post


Link to post
Share on other sites

æ Úáíßã ÇáÓáÇã

 

a7na 3rab wa muslmeen ma an3ref n3mel zayhom??

 

Alhumdulelah anha weslat bes salameh :sl:

Share this post


Link to post
Share on other sites

:sl:

 

:sl: khaleena sekteen 'an haal al arab wala bindaleena meet sene ihkeh.

 

Allah ikhalesna min alwadi'

Share this post


Link to post
Share on other sites

و عليكم السلام

 

ان شاء الله

اول اشي لازم نرجع للاسلام الي ايوحدنا و الاخ يصير يحب اخوه

 

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

 

بالاخص في فلسطين و الله اشي بخزي :sl:

 

الله يهدينا

Edited by alaqad

Share this post


Link to post
Share on other sites

[iframe]you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetmaannews(contact admin if its a beneficial link)/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=126784[i'm not allowed to use this tag yet]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×