Jump to content
Islamic Forum
Sign in to follow this  
MaKSofaHãßÓæ�É

Att Konvertera Till Islam

Recommended Posts

 

ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã

 

ÇáÃãà ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå

æÈÚÃ

ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Úáíßã æÑÃãå Çááå æÈÑßÇÊå ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇã

 

Att konvertera till Islam

 

Vissa människor är av den uppfattningen att en övergång till Islam fordrar ett offentligt tillkännagivande inför lärda män och shaikher av hög rang . Samt ett intyg utfärdat av en juridisk institution eller någon annan auktoritet. Vi önskar klargöra för läsaren, att inga sådana krav eller villkor behöver uppfyllas av konvertiten . Ty Allah den Allsmäktige , känner hjärtats alla hemligheter . Emellertid så råder vi alla, vilka antagit Islam som sin religion, att registrera sig hos en lämplig myndighet . Detta för att underlätta vid vallfärden, och också för att den rättrogne vid sin död skall få en värdig begravning .

 

Om nu någon hyser en uppriktig önskan att bli muslim och äger en innerlig övertygelse om att Islam är sanningens religion, påbjuden av Allah förr hela mänskligheten, då är det tillbörligt att han utan dröjsmål uttalar †Shahadaâ€, trosbekännelsen. Den Heliga Koranen är tydlig angående detta. Allah fastställer:

 

"Den rätta religionen inför Gud är förvisso Islam"

 

 

(Koranen 3:17)

 

I en annan av den Heliga Koranens välljudande verser, förtäljer Allah:

 

"I dag har jag fullkomnat eder religion åt eder, gjort min nåd fullkommen och funnit för gott att giva eder Islam till religion"

 

(Koranen 5:5)

 

Muhammad (saw), Allahs Profet sade: Islams fundament är fem pelare:

 

1. Vittna att ingen Gud finns utom Allah, och att Muhammad (saw) är Hans sändebud.

2. Förrätta bönen.

3. Utdela Zakat (allmosa)

4. Fasta under månaden Ramadan

5. Utför pilgrimsresan till Mecka.

 

Att vittna (Shahada) lyder enligt följande: "ASH-HADU (jag vittnar) ANLA-ILAHA (att det finns ingen Gud) ILLA-Allah (utom Allah), WA ASH-HADU (och jag vittnar) ANNA MUHHAMMADAN RASUL-Allah (att Muhammad är Hans sändebud) "

 

Det är emellertid inte tillräckligt att någon blott uttalar bekännelsen muntligt, vare sig i ensamhet eller inför vittnen; av större vikt är hjärtats orubbliga och starka tro. Om man besitter en äkta sanningslidelse och till fullo fogar sitt liv efter Allahs ord, då kommer man sannerligen att födas på nytt i Islam. Tron kommer att inspirera honom till att kämpa för att fullända sin person, och så småningom upphöja honom till perfektion och själsadel. Allahs ljus kommer att flöda i hans hjärta tills han blivit ett ideal och ett förkroppsligande av tron.

 

Nästa steg, efter att uttryckligen ha förklarat sig vara muslim, är att tränga in i trosbekännelsens kärna, som är Allahs Enhet, genom kunskapen i sitt hjärta, begrunda den och låta den genomsyra alla sina ord och gärningar. Vad innebär då orden i de första orden i Shahada ? â€ASH-HADU ANLA ILAHA ILLA Allahâ€. Det är sanningen om att ingen gud är värd människans dyrkan utom Allah, ty ingen gud existerar vid Hans sida. Att tillbedja avgudar, är idel fåfänglighet och till ingens gagn. Prisa Allah den Ende, den Evige, som ensam förtjänar att dyrkas, sedan Han, av obegränsad kostighet, givit oss livet som gåva och uppehållit och sörjt för skapelsen. Människan ska knäfalla och dyrka Allah, ja, endast Han är värd vår dyrkan.

 

Shahadas andra del. †WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN RASUL-Allahâ€, innebär att profeten Muhammad (s.a.w) är Allahs tjänare och utvalde sändebud. Om detta råder inga tvivel. Det åligger muslimen att lyda profetens befallningar, att hysa tro till hans utsagor, att praktisera hans läror, att undvika vad han förbjudit, att efterlikna honom i sitt liv, och att tillbedja endast Allah, enligt det uppenbarade budskapet, förmedlat till mänskligheten av honom.

 

Vad innebär då dyrkan och tillbedjan ? Det är att ärligt och ödmjukt visa vördnad gentemot Allah. I en djupare mening innebär det att fullständigt underkasta sig Allahs vilja och leva i överenskommelse med Hans lag explicit och implicit i ord och gärning. Tillbedjan inordnas i två kategorier:

 

1. Den synliga (yttre eller manifest)

2. Den osynliga (inre eller fördold)

 

Den synliga tillbedjan inkluderar sådana handlingar som att uttala shahada, förrätta bönen, utdela Zakat, recitation av den Heliga Koranen, lova och prisa Allah, utföra den rituella tvagningen före bönen, etc. Denna typ av tillbedjan förknippas med den mänskliga kroppens rörelser, med riter och åthävor.

 

Den osynliga tillbedjan är att tro på Allah, Domedagen, Änglarna, Allahs Böcker, Hans Profeter och den Gudomliga Predestinationen. Denna typ av tillbedjan involverar inte några kroppsrörelser, men försätter säkerligen hjärtat i rörelse, och har följaktligen betydelse för hur människan lever sitt liv. All tillbedjan som inte riktas till Allah, är polyteism och är ett avfall från Islam.

 

Nästa steg för en som nyligen konverterat till Islam är att rena sin kropp genom ett fullständigt bad, tillägna sig Islams regler och principer som en toalitet, utan luckor eller tillägg. Han ska därefter avsäga sig all falsk vidskepelse och alla former av avgudadyrkan. Förkasta ondskan och sträva efter rättfärdighet. Allt detta är konsekvenser av trosbekännelsen. LA ILAHA ILLA-Allah.

 

Allah förtäljer i Den Heliga Koranen: " .. vem som än förkastar ondskan och sätter sin tro till Allah, har fattat grep om det mest tillförlitliga handtag, som aldrig ska brytas.."

 

Vi måste ta i beaktande att när vi ropar ur våra hjärtans djup, att det finns ingen Gud utom Allah, så innefattar det för vår del, kärlek, vördnad, tro och lydnad för de Islamiska lagarna, som alla muslimer är bundna av. Det är ett krav att blott älska för Allahs skull, och överge blott för Allahs skull.

 

Vi avslutar med en ödmjuk bön till Allah, att han må rena hjärtat och själen hos de som uppriktigt och rastlöst söker sanningen, och må han välsigna de troendes gemenskap. Ameen.

 

(you are not allowed to post links yet)"you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetislamguiden(contact admin if its a beneficial link)/konvertering.shtml"]The source..[/url]

Edited by MaKSofaHãßÓæ�É

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×