Jump to content
Islamic Forum
Sign in to follow this  
MaKSofaHãßÓæ�É

Kvinnornas Ställning Inom Islam

Recommended Posts

ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã

 

ÇáÃãà ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå

æÈÚÃ

ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Úáíßã æÑÃãå Çááå æÈÑßÇÊå ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇã

[using large font size is not allowed]

Kvinnornas ställning inom Islam

Översatt av: Nadin Habbal

Från: Viewislam

 

 

För att titta på Islams lära om kvinnor är den själsliga nivån en bra utgångspunkt att börja med, eftersom den är den mest väsentliga. Sedan kan vi titta på Islams sociala roller. Koranen bekräftar att kvinnor är själsligt sett männens jämlikar med samma ansvar att dyrka Gud (swat) och får samma belöning för det.

"FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna- [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning."

(Koranen 33:35)

 

"Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens liv och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar."

(Koranen 16:97)

 

"MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig och vis."

(Koranen 9:71)

På den sociala nivån

 

Som mor:

 

Varje person har en mor. När en man frågade Profeten Mohammad (saw) "Vem har största rätten till god behandling av mig? Han sade "Din mor." Mannen sade då "Och sedan vem? Profeten (saw) sade "Sedan din mor". Mannen frågade "Och sedan?" Återigen svarade profeten (saw) "Sedan din mor". Mannen frågade igen "Och sedan? Profeten (saw) sade "Sedan din far". (Sahih Muslim 4:1354 nr 6180)

 

Detta påvisar att ett barn måste infria sin mors rättigheter och om det finns en konflikt mellan moderns och faderns rättigheter så får hennes rättigheter företrädesrätt.

 

Profeten (saw) förklarade också att det enda sättet en människa kan återgälda sin far är att köpa honom fri från slaveri om han befann sig i ett sådant. (Sahih Muslim 2:790 nr 3606)

 

Profetens (saw) tystnad om moderns tillstånd påvisar att det inte finns något sätt ett barn kan återgälda det modern har gått igenom för hans/hennes skull. Hon uthärdade graviditetens hårda villkor och förlossningens smärta. Hon har bytt tusentals smutsiga blöjor. Hon har stått ut med hans/hennes gråtande och gnällande. När barnet var sjukt stannade hon uppe för att sköta om honom/henne. Hon drev honom/henne till att göra det bästa av sig själv.

 

Som dotter:

 

Många kulturer genom historien har premierat sönerna och sett sina döttrar som olycka. Denna attityd är fördömd i Koranen:

 

"Då någon av dem får höra den glada nyheten om en dotters [födelse], mörknar hans uppsyn och vreden kokar i honom; han drar sig undan människorna på grund av denna [för honom] dystra nyhet [och han överväger] om han skall behålla barnet trots förödmjukelsen och skammen eller begrava det i jorden. Hur vedervärdigt är inte deras sätt att [tänka och] döma?"

(Koranen 16: 58-59)

 

God behandling av sina döttrar har identifierats som en av vägarna till paradiset. Guds sändebud (saw) anmärkte "Var och en som prövas genom ansvaret att uppfostra döttrar och behandlar dem väl kommer att skyddas mot helvetets eld." (Sahih muslim 4:1384 nr 6362)

 

Anas ibn Maalik citerade Guds sändebud (saw) "Var och en som uppfostrar två döttrar på rätt sätt ända tills de/hon når mogen ålder kommer jag och han förenas (så här) på den Yttersta dagen" och han knäppte ihop händerna. (Sahih muslim 4:1384 nr 6364)

 

En fars ansvar gentemot sina döttrar slutar inte vid mogen ålder, som juridiskt sett definieras som puberteten, t.ex menstruationen. Ansvaret kommer till ända när hon gifter sig och åker iväg för att leva med sin man.

 

Äktenskapet

 

Gud (swat) säger i Koranen:

 

"Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker."

(Koranen 30:21)

 

Profeten Mohammad sade (saw) "Den som gifter sig har tagit ett steg mot att fullborda halva sin religion, så låt denne vara medveten om sin plikt gentemot Gud i den andra återstående halvan" (Insamlad av at-Tabaraanee i al Mujam al-awsat och bestyrks i Saheh al-Jaami as-Sagheer, 2:1059 nr 6148) Äktenskap anses utgöra hälften av religionen, på grund av dess väsentlighet att underhålla det mänskliga samhället. På ett individuellt plan syftar äktenskapet till att utveckla egenskaper som kärlek och barmhärtighet, vilka är nämnda i versen och förmågan att ge och ta, att kompromissa och att anpassa sig.

 

Samtycke, en kvinnas samtycke är nödvändigt för äktenskapets giltighet. Aa'ishah nämnde att hon hade frågat Guds sändebud (saw) om en ungmö, vars målsman gifter bort henne, huruvida man skulle rådfråga henne eller inte. Guds sändebud (saw) sade "Ja, hon måste rådfrågas" Aa'ishah svarade, "Men hon känner sig förlägen" Guds sändebud sade, "Hennes tystnad innebär att hon samtycker" (Sahih muslim 2:714 nr 3305)

 

Ibn Abbas meddelade att profeten (saw) sade "En tidigare gift kvinna, utan make har större rätt till sin egen person än sin målsman och en ungmös samtycke måste alltid rådfrågas av henne själv och hennes tystnad innebär samtycke." (Sahih muslim 2:714 nr 3307).

 

Om en flicka, som har uppnått puberteten gifts bort utan hennes samtycke har hon rätt att be domaren att annullera äktenskapet. Beviset för detta är när en ung kvinna gick till profeten (saw) för att beklaga sig om att hennes far hade gift bort henne mot sin vilja. Han gav henne valet att annullera äktenskapet. I Ibn Maajahs och Abu Daawoods version var kvinnan ungmö. (Sunan Abu Dawud, bestyrkt i Saheh Sunan Abee Daawod 2:395 nr 1845. I al-Bukhaarees version var hon en thayyib, Sahih Al-Bukhari 7:52 nr 69)

 

Några rättigheter som hustru

Det fordras att mannen ger sin hustru en present vid äktenskap. Egendom, som hon äger innan äktenskapet består som hennes och hon disponerar över det på det sätt hon tycker är lämpligt. Hennes man är förpliktigad att försörja henne. Avgifterna för hushållet, maten, kläderna, färdmedlen och avgifterna för barnens utbildning är makens ansvar. Om hon väljer att bidra med pengar för dessa avgifter räknas det som välgörenhet från henne till honom. En muslimsk kvinna behåller sitt eget namn efter äktenskapet.

 

Samråd mellan man och hustru

 

Ett pars angelägenheter bör förvaltas genom ömsesidigt samråd. Denna princip är fastställd i följande vers. Beträffande instruktionerna amning fastställer den "Föräldrarna skall inte klandras om de i samråd beslutar att skilja barnet från modern." Koranen: [2:233]

Profeten Muhammad (saw) utgjorde ett exempel för sina anhängare genom att acceptera sina fruars råd, även i frågor, som inte har samband med hushållets angelägenheter. När han tog med sig sina anhängare för att utföra "Umrah," (den lilla vallfärden), tillbommade Meckas hedningar staden, för att hindra dem från att träda in i den. Profeten (saw) förhandlade fram ett fördrag med hedningarna, vilka krävde att muslimerna skulle återvända vid tillfället och komma tillbaka påföljande år för att utföra Umrah. När profeten (saw) beordrade sin anhängare att raka av sitt hår och offra sina djur, som ett uttryck för övergivandet av sin Umrah var de ovilliga att göra det. Han gick in i sitt tält, då hans hustru Om Salamah frågade honom varför han var upprörd. När han förklarade orsaken, föreslog hon: "Varför går Du inte ut och offrar ditt djur och rakar av ditt hår inför dem. När de ser din handling kommer de att följa ditt exempel." Han accepterade hennes förslag och precis som hon hade förutspått, när hans anhängare ombads att göra det de hade sett skyndade de sig att göra detsamma.

 

Frågan uppstår: Vad ska göras om mannen och hustrun inte kan komma överens om ett handlingssätt efter gemensamt samråd? Eftersom det bara finns två av dem, så måste de komma till ett avgörande moment. Gud (swat) har givit mannen ansvaret.

 

"Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne; hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes. Gud är allsmäktig, vis." Koranen: [2:228] "MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt."

(Koranen 4:34)

 

(you are not allowed to post links yet)"you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetislamguiden(contact admin if its a beneficial link)/kvinnor.shtml"]Länken![/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×